Tilrettelegging for personer med dysleksi, dyskalkuli og DLD

Help

God tilrettelegging for dem med dysleksi

Elever med dysleksi har en fonologisk svikt. Fonologi betyr hvordan lydene fungerer i språk. Derfor er det viktig at de får god opplæring i å skille mellom bokstaver og bokstavlyder. De må lære seg alle lydene i språket og hvordan lydene skrives. De må lære seg å trekke sammen lyder, de må automatisere lydbildene og så må de lære grunnleggende stave- og rettskrivingsstrategier. I tillegg er det viktig at de utvikler et stort vokabular.

Elever med dysleksi trenger struktur og tydelige beskjeder, i tillegg til at de må få lov til å kompensere for lese- og skrivevanskene sine med datahjelpemidler som for eksempel LingDys eller CD-ord, og talesyntese. De må også få forlenget tid på prøver og eksamen. Viktig: De med dysleksi kan for eksempel også få forlenget tid i matematikk.

God tilrettelegging for dem med dyskalkuli

Elever med dyskalkuli har problemer med å lære seg å bruke gode strategier i matematikk. Det er derfor viktig at eleven får god hjelp til å lære seg, og ikke minst bruke, strategier i matematikk. God matematikkopplæring for disse elevene er strukturert og praktisk.

For å gi eleven god hjelp kreves en grundig spesialpedagogisk og psykologisk utredning.

Aktuelle hjelpemidler er kalkulator og regelbok. Det er viktig at de får støtte for sine vansker med grunnleggende tallforståelse slik at de får mulighet til å komme seg videre i matematikkfaget.

Elever med dyskalkuli må få tilrettelagte prøver.

God tilrettelegging for dem med DLD

 • Mange påminnelser, både muntlig og skriftlig. Fagpersonen må forsikre seg om at beskjeden er forstått.
 • Å jobbe aktivt med begreper og ordforråd. Ikke bare i bestemte situasjoner.
 • Knytte språkstimulering til temaer, kategorisering av begreper.
 • Repetere på mange ulike måter.
 • Gi god tid til å oppfatte språk og gi respons. Bruke korte setninger.
 • Oppmuntre til å bruke språket i samhandling med andre.
 • Voksne må være språkmodeller.
 • Visuell tilnærming med bilder, video, skrift, symboler etc.
 • Trygghet og forutsigbarhet.
 • De med DLD som også har lese- og skrivevansker, har god nytte av de samme hjelpemidlene som de med dysleksi har.

God tilrettelegging i engelsk

Hva er tilpasset opplæring?

Alle elever er forskjellige, og det er forskjellig hva de trenger for å få utbytte av opplæringen. Alle har krav på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger. Det står i Opplæringsloven §1-3. Det er skolen og læreren som har ansvaret for å tilpasse opplæringen.

Generelle eksempler på tilpasset opplæring:

 • La elevene bruke ulike arbeidsmåter slik at de alle får vist hva de kan
 • La elevene bruke den tiden de trenger på arbeidet
 • La elevene bruke tekster, bøker og læremidler som passer for dem
 • Bytte mellom tavleundervisning, gruppearbeid og egentrening
 • Bytte på å snakke, skrive, bruke data, aviser og så videre
 • Tilpasse vanskelige ting i faget, slik at det blir lettere

Eksempel på ordinær god tilpasset opplæring:

 • Bruke datahjelpemidler som Lingdys og IntoWords, eller andre tilgjengelighetsverktøy som talesyntese og diktering.
 • Ha tilgang til pensum på lyd og skolemateriell som er universelt utformet slik at eleven kan få det opplest. Det er skolens ansvar å sørge for dette.
 • Merk at skolen må gi opplæring i hjelpemidler og pedagogiske læremidler som eleven trenger.
 • Tilpassede lekser. Eksempler: Eleven leser inn teksten som lydfil, får den digitalt, læreren lager lettleste referater, egen plan for lekselesing, tilpasser etter elevens læringsstil.
 • Tilpassede prøver og eksamener. Eksempler: data med retteprogram og talesyntese, ekstra tid, muntlig prøveform/kombinert muntlig og skriftlig.

Bli medlem i Dysleksi Norge

Dysleksi Norge jobber for å sikre rettighetene til alle med dysleksi, dyskalkuli og DLD. Bli medlem i Dysleksi Norge i dag!