Tilrettelagte prøver og eksamen

Help

Når det står at hjelpemidler ikke er tillatt på en eksamen, skal det likevel tilrettelegges!
Dette er for at alle elever skal få mulighet til å vise kunnskapene sine. Alle får ikke til å vise det på samme måte. Dette gjelder også dem som ikke har vedtak om spesialundervisning.

Aktuell tilrettelegging på prøver og eksamener er:

  • Bruk av PC eller iPad med retteprogram og/eller syntetisk tale
  • Forlenget tid
  • Kombinert skriftlig/muntlig prøveform
  • Få oppgavene lest høyt
  • Få bruke tale til tekst-program

Merk at tilretteleggingen ikke kan være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler som andre elever ikke får.

Hvordan får jeg tilrettelagt eksamen?

Det er rektor som avgjør om en elev får tilrettelagt eksamen. Det er fornuftig å sende en søknad om tilrettelegging til rektor allerede på starten av skoleåret. I søknaden bør det stå hva slags tilrettelegging eleven trenger. PPTs utredning bør legges ved. Rektors avgjørelse om tilrettelagt eksamen er et enkeltvedtak.
Det betyr at det kan klages på, jamfør forvaltningsloven. Det gjelder hele skoleløpet og alle diagnosegruppene.