Spesialundervisning

Help

Hvis PPT konkluderer med at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte, har eleven rett på spesialundervisning. Vurderingen fra PPT skal være så konkret som mulig og bør inneholde:

  • Antall timer spesialundervisning som PPT mener eleven trenger.
  • Egnede undervisningsmetoder.
  • Aktuelle hjelpemidler etc.
  • Anbefaling av fritak fra sidemål.
  • Hva slags tilrettelegging som er nødvendig ved eksamen.
  • Hvem som skal gi opplæringen: en spesialpedagog eller assistent.

Når spesialundervisning anbefales, er dette riktig saksgang:

  • Rektor eller skolesjef fatter enkeltvedtak på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PPT.
  • Hvis det er avvik mellom PPT sin tilråding og enkeltvedtaket, må skolen begrunne hvorfor. Foreldre kan klage på vedtaket. Dette skal de få informasjon om.
  • Skolen utarbeider en Individuell opplæringsplan (IOP) ut fra sakkyndig vurdering. IOP-en skal være konkret og målbar. Foreldre og elev skal høres i denne prosessen. IOP-en er et arbeidsverktøy og bør evalueres og justeres jevnlig. Dette er lovfestet i opplæringsloven §5-5.

Arbeidet skal rapporteres. Loven stiller krav til årlig rapportering. Halvårsrapporter er god praksis.

Hva kan vi forvente av spesialundervisning?

Spesialundervisning kan variere fra elev til elev i metoder og tidsbruk. Noen ganger kan det være at en lærer kommer inn i klasserommet og hjelper eleven, eller at læreren og eleven går ut av klasserommet. Dette skal foreldre, barn og lærer være enige om. Skolen skal samarbeide med eleven og foreldrene om hvordan spesialundervisningen skal legges opp.

Når elever får spesialundervisning, har skolen uansett plikt til å gi like mange timer som andre elever på samme trinn – hverken flere eller færre. Skolen skal også gi eleven hjelp til å nå realistiske mål i faget. Det er viktig at de hverken overvurderes eller undervurderes. Det er også viktig at spesialundervisningen følger den mengden timer som PPT har anbefalt. Merk: intensive tiltak må foregå i minst 2-4 uker. De må evalueres i etterkant. Kompetansenivået på spesiallæreren bør stadfestes av PPT.