Sakkyndig vurdering

Help

I en sakkyndig vurdering vurderer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om eleven har utbytte av undervisningen. Denne danner også grunnlaget for rettigheter som fritak fra vurdering i sidemål og tilrettelagt eksamen. Det er derfor viktig at det gjøres en sakkyndig vurdering selv om det er stor grunn til å tro at eleven vil klare seg fint i et ordinært tilbud.

Den sakkyndige vurderingen skal i helhet ta stilling til:

 • om eleven har eventuelle lærevansker/en diagnose.
 • realistiske opplæringsmål.
 • om eleven kan hjelpes innenfor skolens ordinære tilbud, eller om de anser behov for spesialundervisning.
 • hva som kreves for å gi et forsvarlig opplæringstilbud.

Foreldre eller eleven selv kan kreve at det utføres en sakkyndig vurdering. Det står i opplæringsloven § 5-4.

Hvordan gå frem for å få en sakkyndig vurdering?

Dette er riktig saksgang:

 • Læreren eller foresatte ser at eleven kanskje har en vanske.
 • Læreren kartlegger problemet.
 • Tiltak settes inn straks.
 • Ny kartlegging for å måle framgang etter 3 måneder.
 • Henvisning til PPT. Både skolen og foreldre kan be om dette. Foreldrene må samtykke.
 • PPT vurderer saken, og tar en inntakssamtale med alle parter.
 • PPT tester og skriver en sakkyndig vurdering (som bl.a. skal inneholde en eventuell diagnose og anbefaling om spesialundervisning eller ikke).