Om særskilt tilrettelagt eksamen

Help

Hva sier opplæringsloven om særskilt tilrettelegging? Og hva er egentlig forskjellen mellom «å bruke hjelpemidler på eksamen» og det som kalles «særskilt tilrettelegging»? Her er noen oppklaringer.

Her finner du informasjon om dine rettigheter i skolen.

I lovteksten brukes ordet «hjelpemidler» litt annerledes enn vi er vant til hos oss i Dysleksi Norge. Når vi tenker på hjelpemidler, tenker vi gjerne på programvare som stavestøtte eller talesyntese. Men i lovteksten bruker man ordet «hjelpemidler» om det som skal være tilgjengelig for alle. Det som skal være tilgjengelig for noen, kaller man «særskilt tilrettelegging».

Begrepsbruk om eksamen:
Hjelpemidler: Det alle elever får bruke
Særskilt tilrettelegging: Det noen kan søke om

Når det står «Det er ikke lov å bruke hjelpemidler som PC», så betyr det altså at PC ikke er tilgjengelig for alle elevene.

Det betyr ikke at elever med for eksempel dysleksi ikke kan søke om særskilt tilrettelegging.

VIKTIG: Hovedregelen er at man kan søke om tilrettelegging som bruk av programmer som stavestøtte, diktering, muntlig eksamen, lengre tid, osv. Det er rektor som fatter vedtak – og vedtaket kan klages på. Statsforvalteren er klageinstans.

Det kan gis føringer i rundskriv

Rundskriv om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig todelt eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi Udir-4-2017 har utgått. Det betyr at disse fagene, matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi, skal følge de samme føringene som er beskrevet på denne siden hos Utdanningsdirektoratet. Dette rundskrivet gjelder «Individuell vurdering Udir-2-2020».

Forskrift til opplæringsloven

§ 3-29.Særskild tilrettelegging

Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.

Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag.Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.

Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til statsforvaltaren. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning.

Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til statsforvaltaren.

§ 3-23.Ansvar

For sentralt gitt eksamen har Utdanningsdirektoratet ansvaret for å organisere eksamen, utarbeide eksamensoppgåver, setje dato og for sensur, om ikkje anna er fastsett i læreplanen i faget.

For lokalt gitt eksamen har skoleeigar ansvaret for å utarbeide eksamensoppgåver, setje dato og for sensur, om ikkje anna er fastsett i læreplanen i faget. Faglærar skal utarbeide forslag til oppgåver.

Skoleeigar har ansvar for å gjennomføre alle eksamenar, og for å trekkje elevar til eksamen. Skoleeigar har ansvar for gi elevar informasjon om eksamen og kva det blir lagt vekt på i vurderinga. Dei har òg ansvaret for at privatistar får tilgang til slik informasjon.

Dei som er ansvarlege for å utarbeide eksamen, avgjer om eksamen kan gjennomførast med hjelpemiddel, og kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart enkelt fag.

Har du spørsmål?

Som medlem i Dysleksi Norge får du alltid gratis rådgivning. Nå har vi også en ny, kveldsåpen hjelpetelefon på onsdager, med vekt på juridisk veiledning.

Er du ikke medlem ennå? Bli medlem i Dysleksi Norge i dag – sammen er vi sterkere!