Rettigheter voksne

Help

Er du voksen og lurer på om du har en diagnose?

Voksne har ikke krav på det samme som elever i skolen. Dette er mulighetene deres:

 • Elever i voksenopplæringen (grunnskolenivå) har rett på utredning hos Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). De omfattes av opplæringsloven §4a-2.
 • Elever i voksenopplæringen (videregående skole) har ikke rett på utredning, men de har rett på å få kartlagt sitt behov.
 • Studenter har ikke rett på utredning, men noen studiesteder tilbyr dette. Se for øvrig vår side om høyere utdanning.
 • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Ta kontakt med NAV for å få vite om du kan få det, og hvilke vilkår som følger med.
 • Du kan kontakte en privat logoped for en utredning. Da må du betale selv.

Hva slags hjelp har voksne krav på?

Du kan få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Du søker NAV om dette. Kravet er at du har en varig utfordring.

For voksne skal det være nok å legge ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi/Spesifikke språkvansker (SSV).

Hva slags hjelp har unge og voksne krav på til å fullføre videregående?

Dersom opplæringsløpet du har valgt ikke passer for deg, har du rett til å gjøre ett omvalg. Omvalg betyr at du velger et annet utdanningsprogram eller programområde enn det du har begynt på. For å ha rett til omvalg må du må ha ungdomsrett. Du kan:

 • Gjøre omvalg til et lavere trinn, for eksempel velge et nytt utdanningsprogram på Vg1 etter du er ferdig med Vg2
 • Gjøre omvalg på samme trinn, for eksempel ved å velge et nytt programområde på Vg2

Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen. Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang. Dersom du ønsker å ta samme utdanningsprogrammet eller programområdet om igjen, er det ikke omvalg og retten utvides derfor ikke.

Fylket har en frist for når i skoleåret du begynner å bruke av opplæringsretten din. Denne fristen er tidligst 1. november, men i noen fylker er den senere enn dette. Det er først når du avbryter opplæringen etter denne fristen at du ved omvalg har bruk for å få utvidet opplæringsretten din.

Du kan ikke gjøre omvalg etter fullført treårig videregående opplæring i skole eller avlagt fag-/svenneprøve.

Du finner mer informasjon om rett til omvalg her.

Spørsmål?

Inntakskontoret svarer på spørsmål om bytte av skole, å begynne på skole i et annet fylke eller andre spørsmål om inntak. Se oversikt over inntakskontorene her.

Husk at:

 • Opplæringen skal tilpasses dine evner og måte å lære på
 • Lærebøker, digitalt utstyr og annet læremateriell er fylkeskommunens ansvar – ikke skolens
 • Fra høsten 2017 kan voksne også låne pensum 1.-13. trinn. Les mer om skolelydbøker her.
 • Elever har rett på rådgivning og kartlegging av behov og videre muligheter
 • Elever i voksenopplæring har også krav på hjelpemidler som stavekontroll og talesyntese

Hva slags hjelp har de i arbeid krav på?

Voksne har flere rettigheter i arbeidslivet:

 • Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre. Dette står i likestillings- og diskrimineringsloven § 22.
 • Det er forbudt å diskriminere de med dysleksi, dyskalkuli og SSV. Eksempler på diskriminering kan være å bli sagt opp, eller ikke bli ansatt eller forfremmet på grunn av vanske.
 • Å ikke få tilrettelegging kan også være diskriminering. Eksempler på tilrettelegging er: muntlig kommunikasjon (der det er mulig) eller kreativ bruk av IKT-løsninger, som båndopptak, talesyntese og stavekontroll.
 • Hva slags hjelp som er aktuelt varierer ut ifra hva slags jobb du har. Se oversikt over datahjelpemidler her.
 • Det kan være lurt å snakke med din overordnede på jobb om dette. Husk å få avtaler skriftlig.
 • Se info om individuell tilrettelegging og hva du kan gjøre om du ikke får det, her.

Bør jeg fortelle arbeidsgiver at jeg har en spesifikk lærevanske?

Det kan være lurt. Da er du bedre beskyttet mot diskriminering.

Vær også tydelig med arbeidsgiver om hvilken hjelp du trenger. Hvis du synes det er vanskelig å snakke med sjefen din om slike ting, bør du ta det opp med verneombudet.

Prøv å tenke på hva som er mest utfordrende for deg. Hvilke hjelpemidler kan du ha bruk for?
Se vår oversikt over datahjelpemidler:

Gjør en avtale med din overordnede. Sørg for å få den skriftlig.

Er du i jobb og trenger noen å snakke med?

Mange voksne har vonde minner fra skolegang og ellers.
Dette kan bli et større hinder i hverdagen enn lærevansken selv.

Det skal ikke være et nederlag å oppsøke hjelp. Hjelp kan gis på flere måter. Du kan: