Hva er PPT?

PP-tjenesten (PPT) står for Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-tjeneste (PPT). Noen kommuner har PPT sammen med flere kommuner.

PP-tjenesten skal for eksempel gi individrettet støtte. Det gjør de ved å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn før skolealder og elever som har behov for det.

PP-tjenesten skal bistå ved spørsmål om barn før skolealder, elever og voksne i grunnopplæringen.

Direkte kontakt

Barn og foreldre kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Dere kan for eksempel ta kontakt anonymt hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, før det blir en formell sak og en henvisning. Foreldre må gi tillatelse til at PP-tjenesten skal jobbe sammen med deg, hvis du er under 15 år.

 

Hva er Statped?

Statped står for Statlig pedagogisk støttesystem. De er underlagt Utdanningsdirektoratet, og organisert i fire regioner.

Hovedansvaret for å gi barn spesialpedagogisk hjelp ligger hos kommunen. Statped skal primært bistå kommuner og fylkeskommuner på områder der den lokale PP-tjenesten ikke har den nødvendige kompetanse. Det er vanligvis kommunen eller fylkeskommunen som kan søke om tjenester fra Statped.

Hva er Individuell opplæringsplan (IOP)?

Alle som har spesialundervisning skal få en IOP. Den skal si noe om:

 • mål for undervisningen.
 • innholdet i opplæringen.
 • hvordan oppæringen skal gjennomføres.

Skolen skal lage denne planen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.

IOP-en skal vurderes en gang i halvåret. Da skal skolen rapportere hvilken undervisning eleven har fått. Den enkeltes utvikling skal også vurderes. I rapporten må det også stå om målene er nådd og om noe må endres for å få en bedre læringssituasjon. Foreldrene deltar selvfølgelig på disse møtene. Eleven har også rett til å være der.

Hvis eleven ikke har krav på en IOP, kan dere be om en Individuelt Tilpasset Plan (ITP). Dette er ingen individuell rettighet, men noe vi anser at inngår i retten til tilpasset opplæring.

Om skolen avgjør at en elev ikke får spesialundervisning, skal det sees på som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 2b. Dette kan klages på.

Hva er forskjell på kartlegging og utredning?

Å kartlegge betyr egentlig bare ”å finne ut”. Kartlegging forstås derfor som et samlebegrep på ulike typer tester. Screening, systematisk kartlegging og diagnostisering, er alle forskjellige former for kartlegging. Det er disse begrepene vi forholder oss til på denne siden. Utredning vil si å finne ut om eleven har en diagnose.

Både kartlegging og diagnostisering er viktig for å vurdere presise tiltak.

Hvordan får jeg PC og hjelpemidler?

1.)

Hva: Du kan få et tilskudd á 3 200 kroner til PC eller nettbrett (hvert 4. år).
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker.

Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, så har skoleeier et såkalt restansvar. Det er viktig å kontakte skolen før du går til innkjøp. Restansvar gjelder hvis du:

 • trenger utstyr som er dyrere enn 3 200 kroner.
 • ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel spesifikke språkvansker).
 • er voksen og elev i voksenopplæringen.

 

 

2.)

Hva: Du kan også få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder:
Alle som har en varig utfordring.

Elever søker i samarbeid med skolen.
Det må legges ved sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler bruk av hjelpemidler.
Skolen skal også nevne hvem som er ansvarlig for at eleven læres opp til å bruke hjelpemiddelet.

For voksne holder det at de legger ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi eller SSV.

 

Trenger du hjelpemidler i forbindelse med arbeid?

Regelen er at arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig og rimelig. Dersom det ikke er mulig eller rimelig, overtar NAV ansvaret.
Be om å få avslaget fra arbeidsgiver, for så å kunne søke NAV om å få det dekket.

Hvordan får jeg læremidler som lydbøker?

Læremidler er det du bruker for å øve en ferdighet med. Eksempler er apper, programmer og lydbøker. Det er skolens ansvar å skaffe det.

Hvis ikke skolen hjelper til, kan dere melde inn barnet som låner selv. Voksne kan også melde seg inn selv. Merk: Alle som er lånere i NLB har fra høsten 2017 også tilgang til skolelydbøker på Min side eller i appen Lydhør.

Hvordan får jeg vanlige bøker på lyd?

Det er Statped som tilbyr pensum på lyd for 1.-13. trinn. De som er lånere der kan også låne bøker fra NLB, og omvendt. Les mer om pensum på lyd over.

NLB Norsk lyd- og blindeskritftbibliotek. tilbyr blant annet:

 • Både skjønnlitterære bøker for barn og voksne.
 • Aviser og blader.
 • Studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Merk: De med lesevansker har bare lånerett på det som er produsert per nå. Vi jobber for at de også skal få produksjonsrett.

 

Alle som vil kan også låne bøker fra KABB. Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. De tilbyr blant annet:

 • Lydbøker og magasiner med kristent innhold.
Finnes det en oversikt over lettleste bøker?

Ja. På boksøk.no finner du flere hundre utvalgte skjønnlitterære bøker. Disse er enklere å lese rent teknisk. De har ikke enklere innhold.

Boksøk.no er enkel å bruke.

 1. I hovedmenyen øverst kan du velge mellom enkelt innhold, stor skrift, punktskrift, følebilder, tegnspråk, symbolspråk m.m..
 2. Du kan også søke etter forfatter eller tittel. Ønsker du, kan du søke etter det du er opptatt av. Dette kan være for eksempel ord som «hest», «skateboard», «kjærlighet» eller «fotball».

Når du søker vil du få opp en liste over bøker som har disse ordene. Du kan også lese en kort omtale og et utdrag av bøkene. I tillegg kan du søke etter om biblioteket der du bor, har den.

Alle som har vansker med å lese kan også låne et stort utvalg av bøker hos NLB. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. De har også pensumbøker til høyere utdanning, men her har de med lesevansker kun rett på å låne det som allerede er produsert. Du kan enkelt låne og høre på bøker fra egen PC/nettbrett med appen Lydhør.

Finnes det noen gode apper?

På http://appbibliotek.no/ finner du med lese- og skrivevansker og språkvansker enkelt apper som gjør livet enklere.

Du velger selv kriteriene når du søker etter apper. Relevante eksempler er:

 • Funksjonsvanske (lese- og skrive)
 • Operativsystem (iOS, Android, Windows/Alle)
 • Alder (førskolebarn, skolelever, ungdom, voksen, eldre)
 • Språk (bokmål/Nynorsk/Samisk/Engelsk/Andre språk/Alle)
 • Skolefag (matematikk, engelsk, naturfag m.m.)

Appene er grundig testet, og godkjent brukervennlige for de med ulike vansker. Til hver app er det også faglig begrunnede beskrivelser. I tillegg finner du lenker til brukerveiledninger på video samt tips til bruk der det finnes. Det er NAV Kompetansesenter som har opprettet nettsiden «Appbiblioteket».

Får jeg hjelp når jeg skal ta førerkort?

Du som har dokumenterte lese- og skrivevansker kan:

 • Kreve å få ta teoriprøven muntlig.
 • Låne teoriboken “Veien til førerkortet” på lyd for snøscooter, bil, moped, motorsykkel, traktor, buss, lastebil og vogntog gratis hos NLB. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Du kan også kjøpe den selv bl.a. hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
 • Øve på oppgaver og ta kurs hos diverse aktører på nett. De tilbyr blant annet 3D-illustrasjoner og videoer.
Fjerning av karakter i sidemål fra vitnemålet

Elever med dysleksi og SSV kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål på grunnskolen og videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-19.

De som oppdager at de har dysleksi eller SSV etter å ha fått en karakter, kan fortsatt søke om fritak. I loven står det at du må søke om å få et vedtak om fritak fra den som er ansvarlig for å skrive ut vitnemålet. For grunnskoleelever blir dette skolen de fikk vitnemålet fra, og for videregåendeelever blir dette fylkeskommunen. Du må legge ved dokumentasjon om at du har dysleksi, for eksempel papirer fra PPT. Når fritaket er innvilget, må du be om å få utskrevet et nytt vitnemål hvor det skal stå “fritatt for vurdering med karakter” istedenfor en tallkarakter.

Fritak kan gis selv om en ikke lenger er elev i faget. Skoleeier skal stryke karakteren dersom fritaket er innvilget. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og det er skolen eller skoleeier med ansvar for å skrive ut vitnemålet som fatter enkeltvedtaket.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X