Rettigheter barnehage

Help

Lurer du på om barnet ditt har språkvansker og/eller dysleksi?

Det er mulig å oppdage avvikende språkutvikling hos barn allerede i barnehagen.
De kan ha spesifikke språkvansker eller være i risikosonen for å utvikle dysleksi.

Hvis du er bekymret så må du:

 • Snakke med barnehagen. Barnehagen kan deretter kartlegge barnets språk. Hvis det viser seg at barnet har vansker, så bør Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) involveres for å utrede for en diagnose. Utredning er en del av en større vurdering som også skal gi anbefaling om hva slags hjelp barnet trenger.
 • Hvis barnehagen ikke deler bekymringen din, kan du gå direkte til PPT og be om en utredning. Noen tilfeller er kompliserte, og det er ikke alltid PPT har kompetanse. Da må PPT kontakte Statped. Statped tilbyr spesialpedagogiske tjenester til barn, unge og voksne samt barnehager, skoler og fagpersoner.

Det er viktig å være klar over at:

 • Dysleksi og språkvansker er arvelig.
 • Det er mulig å utrede barn for SSV fra de er 4 år. Barnehagen kan også avdekke risikofaktorer for dysleksi fra 5 års alder. Dette gjør de ved å benytte kartleggingsverktøy. Du kan lese mer om tester og verktøy i våre faglige retningslinjer. Dysleksi kan utredes fra 2./3.klasse.
 • Mange ganger vil man ikke finne en klar diagnose. Det er likevel viktig at barnet får hjelp. Tiltak skal settes inn umiddelbart når et barn strever, også uavhengig av diagnose.
 • Det er viktig med tidlig diagnose, når det er mulig, for å sette inn riktige tiltak.
 • Før det henvises til PPT eller vedtak fattes, må foreldre samtykke.

Hva slags hjelp har barnet krav på?

Barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett på det. Retten er regulert i Barnehageloven § 31.

Barnehagen skal sette inn denne hjelpen med en gang et barn har utfordringer. Hjelpen kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Foreldre skal også få tilbud om rådgivning. Hjelpen skal ta hensyn til foresatte sine synspunkter og interessene til barna. Det er viktig med godt samarbeid.

Hvis barnet blir utredet av PPT, skal kommunen fatte vedtak om hjelp, etter PPTs anbefaling. Vedtaket skal si noe om:

a) hva hjelpen skal gå ut på.
b) hvor lenge hjelpen skal vare.
c) hvilket timeomfang hjelpen skal ha.
d) hvordan hjelpen skal organiseres.
e) hvilken kompetanse de som gir hjelpen, skal ha.

Det skal også lages en skriftlig oversikt over hjelpen som er gitt, og barnets utvikling, en gang i året. Foresatte skal få denne.

Overgang fra barnehage til skole

Det er viktig at informasjon og tiltak fra barnehagen tas med over i skolen. Barnehage skal, i samarbeid med skole og barnets hjem, legge til rette for dette, og overgangen til skole. Barnehagen har ingen plikt til å informere skolen om hvert enkelt barn. Men det heter at “barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger”. Dette innebærer i mange tilfeller å opprette en ansvarsgruppe. Denne skal:

 • samordne tiltakene og planene for å gi et helhetlig tilbud til barnet og familien.
 • utarbeide en plan for overgangen. I denne må det stå hvem som har ansvar for hva, når og hvordan (ansvarsgruppa).
 • ha ansvar for møter om overgangen mellom barnehage og skole. Der bør foresatte, barnehage, skole, PPT, eventuelt helsestasjon, barnevern etc. være med.

Det er greit å være klar over at:

 • Samarbeidet skal etableres i god tid før barnet begynner på skolen dersom det er behov for omfattende tilrettelegging.
 • Foresatte kan ta med seg hva de vil fra mappen til møtet/overgangssamtalen.
 • Hvis et barn har hatt enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, kan du be om et nytt enkeltvedtak ved overgang til grunnskolen.
 • For å finne ut om det blir behov for spesialundervisning, kan du be skolen om å henvise til PPT for å gjennomføre en sakkyndig vurdering. Dette står i opplæringsloven §5-4. Dette skal skje med samtykke fra foreldrene.

Bli medlem i Dysleksi Norge

Dysleksi Norge jobber for å sikre rettighetene til alle med dysleksi, dyskalkuli og DLD. Bli medlem i Dysleksi Norge i dag!