Hefte: Tilpasset opplæring i engelsk

249 kr

Varenummer: 3002 Kategori:

Ønsker du å vite hvordan du tilpasser opplæringen i engelsk for elever med dysleksi? Kjøp denne fagressursen! Nytt og revidert hefte 2019!

 

Pris: 199,- for medlemmer og abonnenter. Pris for andre: 249,-.
Medlemspris: Skriv “engelsk” i kupongfeltet i kassen.
NB! Skriv medlemsnummer eller navn på medlem/skole under Tilleggsinformasjon i kassen.

Ikke medlem ennå? Meld deg inn her: Bli medlem!

På lager

Beskrivelse

Heftet “Tilpasset opplæring i engelsk” handler om hvordan en kan tilpasse opplæringen i engelsk for elever med dysleksi og SSV. Heftet er delt inn i seks deler:

Kapittel 1: Hva er dysleksi?

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. At en vanske er spesifikk, innebærer at vansken er innenfor et spesielt område. I dette tilfellet vil det være vansker i forhold til å utvikle lese- og/eller skriveferdigheter, og dette skyldes ikke undervisningskvalitet eller lavt evnenivå. Med strenge kriterier finner man mellom 3 – 5% av Norges befolkning som har dysleksi.

Kapittel 2: Mestring.

Som lærer til elever med lese- og skrivevansker vil kanskje din viktigste oppgave være å gi elevene oppgaver som de mestrer, og strategier som hjelper dem å nå sine mål. På den måten kan du støtte opp under en positiv mestringsfølelse, og hjelpe elevene mot kunnskap om hvordan de selv kan lære.

Kapittel 3: Hvordan undervise i engelsk?

Når vi introduserer et nytt skriftspråk, vil den dyslektiske elevs utfordringer kunne forsterkes ytterligere. Som lærer må du ta hensyn til elevens vansker, og legge til rette for læring slik at eleven kan lære på best mulig måte. Det må være et mål at eleven skal kunne følge kompetansemålene i engelsk, for igjen at eleven skal sikres lik rett til utdanning som andre elever.

Kapittel 4: Grunnleggende lese- og skriveopplæring i engelsk.

God leseopplæring på engelsk er lik god leseopplæring på norsk. Elevene må få opplæring i å skille mellom bokstaver og bokstavlyder, de må lære seg å trekke sammen lyder, de må automatisere lydbildene og så må de lære grunnleggende stave- og rettskrivningsregler. I tillegg trenger de å utvikle et adekvat vokabular. Et stort vokabular er av avgjørende betydning for leseutviklingen.

Kapittel 5: Å lese i engelsk.

Leseflyt er av liten betydning dersom eleven ikke forstår ordene som leses. Den generelle regelen er at før eleven starter lesingen av en tekst, skal nye og ukjente ord gjennomgås og forklares. Dersom eleven er forberedt på innholdet i teksten, vil dette øke forståelsen og bedre motivasjonen.

Kapittel 6: Å uttrykke seg skriftlig.

Engelsk er det språket som brukes mest når det gjelder å kommunisere på tvers av land og verdensdeler. Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig gjelder også for elever med dysleksi. Derfor er det nødvendig å tilrettelegge undervisningen i engelsk for å støtte opp under utviklingen av skriveferdigheter.

 

Heftet ble først utgitt i 2012 med Marianne Grønner som prosjektleder. Den nye utgaven er bearbeidet av spesialpedagogene Vigdis Woll Lothe og Vidar Waaler på oppdrag fra Dysleksi Norge, og er revidert våren 2019.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

DVD sprakvansker
X
X