Produksjonsrett til pensum på lyd

Help

Dysleksi Norge jobber aktivt overfor politikerne på Stortinget for at også studenter med lese- og skrivevansker skal få produksjonsrett til pensum på lyd, i likhet med studenter med synshemming.

Derfor ble vi veldig glade da partiet Høyre stilte følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel i spørretimen på Stortinget nylig:

Spørsmål:

Hvordan vil statsråden bidra til at studenter med lese- og skrivevansker i større grad kan få oppfylt sin rett på tilrettelagt pensum i høyere utdanning?

Begrunnelse:

Studenter med nedsatt funksjonsevne har rett på tilrettelagt pensum i høyere utdanning. Det inkluderer både synshemmede og personer med lese- og skrivevansker. Norsk Lyd og Blindeskriftbibliotek (NLB) har ansvar for å omgjøre pensumbøker til lydbøker for studenter med synshemming. Instansen selv ønsker å tilrettelegge for å sikre like rettigheter til begge disse gruppene, slik som Kunnskapsdepartementet gjør i Sverige og Danmark. Tilretteleggerne rapporterer at den største utfordringen er å tilby lydbøker til alle studenter som trenger det. Det er et stort udekket behov, ettersom det kun er studenter som er blinde eller som har synshemming som får produsert nye bøker hos NLB.

Svar fra statsråden

Dessverre var ikke svaret fra statsråd Oddmund Hoel så veldig oppløftende. Han skriver blant annet:

«Eg har tillit til at institusjonane legg til rette for studentar med funksjonsnedsetting og særskilde behov. Samstundes kostar tilrettelegging av litteratur på denne måten mykje. Eg meiner at tilgangen til utanlandsk litteratur gjennom Marrakesh-traktaten og dei strenge krava til universelt utforma digitale tenester i stor grad varetek studentane sine behov.»

Les hele svaret til Oddmund Hoel her!

Les mer

Flere aktuelle saker fra Dysleksi Norge

Dysleksi Norge jobber for dine rettigheter – bli medlem i dag!