Om oss

Help

Dysleksi Norge

Organisasjonen ble stiftet i 1976 og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Vi har ca. 13 000 personlige medlemmer og 700 institusjonsmedlemmer. I tillegg har vi rundt 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Vi har landsmøte hvert tredje år, som velger landsstyre, og et sekretariat i Oslo. Neste landsmøte er i 2024.

Vi jobber for

Aller helst skulle alle fått riktig hjelp i skole og arbeidsliv. Sånn er det dessverre ikke. Dette er blant våre viktigste kampsaker:

  • Bedre utredningspraksis som sørger for at de som trenger hjelp, både blir fanget opp og fulgt opp.
  • En folkehøyskole for elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker (Lærings- og mestringssenter).
  • Utvikle «dysleksivennlig arbeidsplass».
  • Klare og tydelige rettigheter til tilrettelegging i skole og høyere utdanning.
  • Fleksible fritaksordninger i fremmedspråk i videregående.

I tillegg jobber vi blant annet med å sikre et godt lokalt og nasjonalt medlemstilbud.

Vi gjør en forskjell

Jobben vi gjør, skaper endring. Blant annet har vi fått gjennomslag for tilrettelegging ved nasjonale prøver, muligheten for å søke karakterfritak i fremmedspråk, bedre rettigheter i høyere utdanning, bedre tilgang til lydbøker, mer rettferdig poengberegning ved vitnemålsutstedelse med mer.

Se Dysleksi Norges handlingsplan og prinsipprogram for perioden 2021-2023 her.

Styremedlemmene i Dysleksi Norge står i en trapp
Landsstyret 2021 til 2024

Formål

Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

Visjon

Vår visjon er at alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker skal ha likeverdige muligheter i utdanning og arbeidsliv.

Bli medlem

Her kan du bli medlem i Dysleksi Norge!

Historie

Dysleksi Norge ble opprettet i 1976 under navnet NILS – Norsk Interesseorganisasjon for Lese- og Skrivehemmede.

I NILS medlemsblad utgave 4 fra 1978 kan vi lese:

”For ramme alvor vil jeg kalle det en pedagogisk forbrytelse å la barn gå ut av skolen med helt unødvendige lærevansker på områder som er så avgjørende for en naturlig sosial og yrkesmessig samfunnsfunksjon som det å kunne lese og skrive.”

– Professor Hans Jørgen Gjessing ved Universitetet i Bergen.

De første årene var organisasjonens fremste aktivitet et årlig seminar om lese- og skrivehemninger. Noen av deres viktigste kampsaker var tilgangen til hjelpemidler, og da primært kassettbånd, sammen med emner om dysleksi i lærerutdanningen. Dysleksi, eller ordblindhet som det ble kalt, var lite kjent i samfunnet. Holdningsarbeid var derfor også viktig. Organisasjonen var opptatt av å samarbeide med fagfolk.

Fortsatt er tilgang til datahjelpemidler, lærerutdanningen og samarbeid med fagpersoner noe av det viktigste organisasjonen jobber med.

Helt siden organisasjonens spede barndom har den vært kjennetegnet av å søke tette samarbeid med fagmiljøer. Dette er ingen selvfølge. For mange brukerorganisasjoner er det vel så viktig å stå i opposisjon til et system de ikke synes fungerer. Under organisasjonens 40-årsjubileum i 2016 ble dette trukket frem i en tale holdt av en av organisasjonens stiftere og vår første styreleder Jorunn Brøyn. Hun var stolt og imponert over hva organisasjonens hadde blitt.

Denne kjerneverdien kom nok særlig til syne i 2005 da prosjektet «Dysleksivennlig skole» ble startet. Vi ville gjøre mer enn å peke på feil, vi ville vise hva som kan fungere! Prosjektet er fortsatt en bærebjelke i organisasjonens faglige satsingsområder, som også inkluderer utstrakt kompetanseheving på skoler.

Selv om samarbeid med fagmiljøer er en viktig del av organisasjonens historie og har bidratt sterkt til organisasjonens muligheter til å skape endring, er fortsatt vår primæroppgave å ivareta medlemmenes interesser. For å lykkes med det er den faglige satsingen nødvendig for å sikre bedre vilkår i samfunnet som helhet, men også medlemsveiledning, medlemstilbud og medlemsaktiviteter.

I dag er vi nesten 20 ansatte på kontoret som jobber hver dag for å gjøre din hverdag litt bedre. Vi har over 13 000 medlemmer og blir stadig flere.