Dysleksi Norge

Organisasjonen ble stiftet i 1976, og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Vi har ca. 9 000 medlemmer og 600 abonnenter. I tillegg har vi rundt 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Vi har Landsmøte hvert tredje år som velger landsstyre, og et sekretariat i Oslo med 9 ansatte + 2 pedagoger som reiser rundt på skoler. Neste Landsmøte er i 2021. Prinsesse Astrid Fru Ferner er organisasjonens høye beskytter.

Vi jobber for

Landsstyret 2018 til 2021

Aller helst så skulle alle fått riktig hjelp i skole og arbeidsliv. Sånn er det dessverre ikke.
Dette er nå blant våre viktigste kampsaker:

 • Faglige retningslinjer for god tilpasset opplæring for elever med dysleksi, dyskalkuli og SSV.
 • Obligatoriske emner om dysleksi, dyskalkuli og SSV i lærerutdanningen.
 • Hjelpemidler, lydbøker og tilrettelagte lærebøker til alle elever.
 • Utvidet PC-stønad (både flere mottagere og høyere sum).
 • Voksnes rett til utredning og tilrettelegging på jobb.
HISTORIE

Dysleksi Norge ble opprettet i 1976 under navnet NILS – Norsk Interesseorganisasjon for Lese- og Skrivehemmede.

I NILS medlemsblad utgave 4 fra 1978 kan vi lese: ”For ramme alvor vil jeg kalle det en pedagogisk forbrytelse å la barn gå ut av skolen med helt unødvendige lærevansker på områder som er så avgjørende for en naturlig sosial og yrkesmessig samfunnsfunksjon som det å kunne lese og skrive”.
– Professor Hans Jørgen Gjessing ved Universitetet i Bergen.

De første årene var organisasjonens fremste aktivitet et årlig seminar om lese- og skrivehemninger. Noen av deres viktigste kampsaker var tilgangen til hjelpemidler, og da primært kassettbånd, sammen med emner om dysleksi i lærerutdanningen. Dysleksi, eller ordblindhet som det ble kalt, var lite kjent i samfunnet. Holdningsarbeid var derfor også viktig. Organisasjonen var opptatt av å samarbeide med fagfolk.

Fortsatt er tilgang til datahjelpemidler, lærerutdanningen og samarbeid med fagpersoner noe av det viktigste organisasjonen jobber med.

FORMÅL

Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

VISJON

Vår visjon er at alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker skal ha likeverdige muligheter i utdanning og arbeidsliv.

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE

Elever har ikke vansker med lesing, skriving, språk og tall bare i norsk-/mattetimene, eller i små grupper. De har det i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen.

Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dette og vet hva som er best for den enkelte elev.

Våre Dysleksivennlige skoler kjenntegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker. Les mer her.

ORD FRA MEDLEMMER

 • Takk igjen for den flotte jobben dere gjør for så mange!

  Ingvild Blom Medlem

Generalsekretær Caroline Solem.
Tlf. 981 35 628. E-post: cs@dys.no

 

§ 1 Navn

1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge.

1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker og deres pårørende.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.4 Med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker mener vi spesielle lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker som fraviker de ferdigheter man skulle forvente i forhold til alderstrinnet og/eller har kjennetegn typisk for dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker.

§ 2 Formål

2.1 Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

2.2 Dysleksi Norge arbeider for:

2.2.1 Å skape økt forståelse for problemene til mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dysleksi Norge vil søke å påvirke innholdet i den pedagogiske utdanningen. Dessuten arbeide for å heve kompetansen om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker for pedagoger i skole og barnehage.

2.2.2 Å få offentlige myndigheter til å satse på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning for mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dysleksi Norge vil arbeide for å få tilrettelagt eksamen i alle skoleslag, og at muntlig eksamen, der det er mulig, skal gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig eksamen.

2.2.3 Å stimulere til forskning innen de aktuelle fagområdene.

2.2.4 Å oppmuntre til utvikling og bruk av pedagogiske og tekniske hjelpemidler.

2.2.5 Å styrke de voksnes rett til opplæring.

2.2.6 Å jobbe for studenters rettigheter og studiesituasjon

2.2.7 Å få igangsatt egnede tiltak i arbeidslivet slik at mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker kan oppnå samfunnsmessig likeverd.

§ 3 Medlemskap

3.1 Dysleksi Norge er åpen for alle interesserte som ønsker medlemskap.

3.2 Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap, forutsatt at dette tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem.

3.3 Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer har fulle rettigheter i organisasjonen. Tillitsverv for medlemmer under 12 år krever foresattes samtykke.

3.4 Medlemmer mellom 13 og 26 år er automatisk medlemmer i Dysleksi Ungdom.
§ 4 Medlemskontingent

4.1 Kontingent for hovedmedlemmer og familiemedlemmer fastsettes av Landsmøtet.

4.2 Alle kontingenter betales inn til Dysleksi Norge.

4.3 35 % av kontingenten for hovedmedlemmer og 100 % av kontingenten for familiemedlemmer utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding, handlingsplan, budsjett og revidert regnskap innen fastsatt frist.

Grunnlaget for beregning av lokallagenes andel av medlemskontingenten, er betalende medlemmer foregående år.

Til nystartede lokallag utbetales en fast sum. Beløpet fastsettes av Landsstyret.

4.4 Et fast årlig beløp utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av Landsstyret.

§ 5 Dysleksi Norge

5.1 Organisasjonens organer er:

¥ Landsmøtet

¥ Landsstyret med Arbeidsutvalg

-­‐ Sekretariat

¥ Fylkeslag

¥ Lokallag

¥ Dysleksi Ungdom

-­‐ Landstreff

-­‐ Styret

5.1.1 Mellom hvert Landsmøte samles lederne fra alle organisasjonsledd til ledermøte.

5.2 Dysleksi Norge har en landsomfattende ungdomsorganisasjon – Dysleksi Ungdom.

5.3 Bare Landsstyret eller den det gir fullmakt, kan opptre og uttale seg vegne av Dysleksi Norge.

§ 6 Dysleksi Ungdom

6.1 Dysleksi Norge har en landsomfattende ungdomsorganisasjon – Dysleksi Ungdom. Deres øverste organ er landstreffet, som velger styret.

6.2 Dysleksi Ungdom er uavhengige av Dysleksi Norge i faglige og politiske spørsmål. Organisasjonens drift er underlagt Dysleksi Norge

6.3 Regnskapet til Dysleksi Ungdom inngår i Dysleksi Norges regnskap. Et fast årlig beløp beløp settes av til Dysleksi Ungdom forutsatt at de har sendt inn årsmelding, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist.
Beløpet fastsettes av Landsstyret og bør stå i et rimelig forhold til andelen medlemmer mellom 13 og 26 år, og gjenspeile aktivitetsnivået. Styret i Dysleksi Ungdom står fritt til å disponere gaver som er gitt til Dysleksi Ungdom.

6.4 Landstreffet i Dysleksi Ungdom består av medlemmer i Dysleksi Ungdom Landstreffet skal:
-­‐ velge styret

-­‐ vedta eventuelle egne retningslinjer

-­‐ behandle årsmelding

-­‐ foreslå handlingsplan

6.5 Landstreffet kan vedta egne retningslinjer for Dysleksi Ungdom så lenge disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norge sine vedtekter.
7.1 Fylkeslag bør opprettes i alle landets fylker.

7.2 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med vedtektene og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen.

7.3 Vedtekter for fylkeslagene fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter

7.4 Fylkeslaget kan vedta egne vedtekter så lenge disse ikke står i motstrid til de sentralt gitte vedtektene

§ 8 Dysleksi lokallag

8.1 Lokallag opprettes på kommunenivå, for flere kommuner sammen eller for regioner.

8.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med vedtektene og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen.

8.3 Vedtekter for lokallagene fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter.

8.4 Lokallaget kan vedta egne vedtekter så lenge disse ikke står i motstrid til de sentralt gitte vedtektene

§ 9 Kontaktpersoner

9.1 Der det ikke er opprettet lokallag, kan det utpekes en kontaktperson.

9.2 Kontaktpersonen skal godkjennes av Landsstyret.

§ 10 Landsmøtet

10.1 Landsmøtet er Dysleksi Norges høyeste myndighet og skal holdes før 1. oktober hvert tredje -­‐ 3. -­‐ år.

10.2 Landsmøtet består av landsstyret og valgte delegater.

10.3 Alle delegater må være medlemmer med fulle rettigheter.

10.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr. 01.01 i landsmøteåret:
Inntil 100 medlemmer: To – 2 -­‐ delegater Inntil 400 medlemmer: Tre – 3 -­‐ delegater Over 400 medlemmer: Fire – 4 -­‐ delegater
10.5 Fylkeslag har en -­‐ 1 -­‐ delegat.

10.6 Dysleksi Ungdom stiller med 7 delegater til Landsmøtet.

10.7 Hver delegat har en stemme.

10.8 Landsstyrets medlemmer har stemmerett, unntatt i beretningen og regnskapet for Dysleksi Norge.

10.9 Kontaktpersoner har adgang til Landsmøtet med tale-­‐ og forslagsrett. Alle medlemmer som har betalt kontingent, har adgang til Landsmøtet med observatørstatus.

10.10 Landsstyret innkaller til Landsmøte med minst tre måneders varsel. Saker som ønskes tatt opp på Landsmøtet, må sendes Dysleksi Norge senest to måneder før Landsmøtet.

10.11 Saksliste, årsmelding, revidert regnskap og andre sakspapirer må sendes til delegatene senest en måned før Landsmøtet.

10.12 Saksliste for Landsmøtet:

a) Konstituering:

-­‐ Godkjenning av innkalling

-­‐ Valg av 1. og 2. Møteleder

-­‐ Valg av 2 referenter

b) Valg av protokollkomité (to delegater)

c) Godkjenning av saksliste

d) Godkjenning av forretningsorden

e) Dysleksi Norges beretning for perioden

f) Dysleksi Norges regnskap for perioden

g) Orientering om budsjett for inneværende år

h) Valg

-­‐ Landsstyrets medlemmer velges særskilt

-­‐ Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr. § 10.14.1

-­‐ Økonomiutvalget

-­‐ Kontrollutvalget

-­‐ Revisor
i) Eventuelle vedtektsendringer

j) Innkomne saker

k) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode

l) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode

m) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for neste periode

10.13 Valget foregår i henhold til Dysleksi Norges valgreglement. Valgreglementet er vedtatt av Landsmøtet. Forslag til endringer i valgreglementet behandles etter reglene for vedtektsendringer.

10.14 Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det bør være en representant for Dysleksi Ungdom. Valgkomiteen leverer innstilling til Landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer.

10.14.1 Ledermøtet innstiller på valgkomite, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomite velges på påfølgende Landsmøte. Når forbundsleder på påfølgende Landsmøte går av, bør denne automatisk innstilles som leder av valgkomiteen. Den av de tre innstilte med færrest stemmer går i tilfelle ut.

10.14.2 Man kan ikke ha verv i valgkomite og landsstyre samtidig.

10.14.3 Hvis et medlem av valgkomiteen blir foreslått til det nye landsstyret, må vedkommende umiddelbart fratre sitt verv i valgkomiteen.

10.15 Ekstraordinært Landsmøte. Landsstyret innkaller til ekstraordinært Landsmøte med minst to måneders varsel dersom Landsstyret finner det nødvendig, eller dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.

10.16 Hvis Landsstyret oversitter sin periode og ikke sender ut innkallelse til Landsmøte før 1. august, skal sekretariatet innkalle til Landsmøte innen 1. september slik at ordinært Landsmøte gjennomføres innen 1. november.

§ 11 Landsstyret

11.1 Landsstyret er Dysleksi Norges høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det er ansvarlig overfor Landsmøtet.

11.2 Landsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, fire styremedlemmer og fire vararepresentanter.

11.2.1 I tillegg er leder av Dysleksi Ungdom fast representant i Landsstyret med stemmerett. Representanten har personlig varamedlem valgt av Dysleksi Ungdom.

11.2.2 Landsstyret kan suppleres med representanter fra ulike utvalg med observatørstatus.

11.3 Styret bør ha en god geografisk spredning og ulik kompetanse. Det bør også være best mulig fordeling mellom kjønn og alder. Alle vanskeområder, forstått som dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker, bør være representert.

11.4 Mins 2/3 av Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker.

11.5 Landsstyrets medlemmer må fremvise politiattest for frivillige organisasjoner.

11.6 Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter velges for tre år av gangen.
11.7 Landsstyret er vedtaksføre når minst fem styremedlemmer eller vararepresentanter er tilstede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Vararepresentantene skal ha tilsendt alle styrepapirer og kan bli innkalt til styremøtene.

11.8 Landsstyret skal:

11.8.1 Ha ansvar for ledelsen av organisasjonens virksomhet innenfor de rammer som vedtektene og Landsmøtet setter.

11.8.2 Søke om statlige midler og sikre at Dysleksi Norge styres økonomisk forsvarlig.

11.8.3 Gjennomføre Landsmøtets vedtak og handlingsplan og arbeide med egne tiltak.

11.8.4 Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fylkeslagene. De skal hjelpe og støtte lagene i deres arbeid.

11.8.5 Føre møteprotokoll og holde kontaktpersoner, lokallag og fylkeslag orientert om det arbeidet som drives. Protokoller fra landsstyremøtene gjøres tilgjengelig for lokallag og fylkeslag, med unntak av personalrelaterte saker.

11.8.6 Nedsette faste utvalg og ad hoc utvalg av landsomfattende karakter.

11.8.7 Utarbeide budsjett, regnskap, handlingsplan og beretning og forberede Landsmøtet og seminarer.

11.8.8 Utøve arbeidsgiveransvar.

11.8.9 Innkalle til, og forberede landsmøte hvert 3. år.

11.8.10 Ha ansvar for medlemsbladet.

11.9 Landsstyret kan beslutte å la utenforstående sende ut materiell til medlemmene når dette antas å være i medlemmenes interesse.

11.10 Landsstyret innkalles av leder eller når minst tre landsstyremedlemmer krever det.

§ 12 Arbeidsutvalget

12.1 Arbeidsutvalget er landsstyrets arbeidsorgan og leder arbeidet mellom landsstyremøtene.

12.2 Arbeidsutvalget utpekes av landsstyret og består minimum av leder for Dysleksi Norge, en nestleder og generalsekretær.

12.3 Dysleksi Norges leder innkaller til og leder Arbeidsutvalgets møter.

12.4 Arbeidsutvalget fører møteprotokoll over sine møter. Etter hvert møte sendes protokollen til Landsstyrets medlemmer og vararepresentanter, til orientering. Styremedlemmene må gi skriftlig melding til lederen dersom de er uenige i arbeidsutvalgets vedtak.

12.5 Arbeidsutvalget står ansvarlig overfor Landsstyret.

§ 13 Økonomiutvalget

13.1 Økonomiutvalget består av tre medlemmer som velges av Landsmøtet. Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer er ikke valgbare.
13.2 Økonomiutvalget skal ha en rådgivende funksjon i forhold til Landsstyret. Hovedoppgaven er å påse at forbundets økonomi forvaltes på en betryggende måte og å være Landsstyrets rådgiver i økonomiske spørsmål.

Økonomiutvalget møtes minimum 2 ganger i året.

§ 14 Kontrollutvalget

14.1 Kontrollutvalget skal bidra til å skape en inkluderende og trygg organisasjon.

Kontrollutvalgets skal;

a) gi råd og hjelp ved konflikter som angår tillitsvalgte medlemmer eller organer i organisasjonen.

b) bistå i saker der det er strid om organisasjonens vedtak eller handlinger

c) jobbe forebyggende for eksempel med å innføre retningslinjer og tiltak som kan bidra til å skape en trygg og inkluderende organisasjon.

14.2 Kontrollutvalget velges av Landsmøtet og består av 3 medlemmer og 3 vararepresentanter.

14.3 Medlemmene skal være habile i de sakene de behandler. Ingen av medlemmene kan være part i saken, hverken personlig eller som representant for et lokallag. For øvrig vurderes habilitet etter prinsippene i forvaltningsloven. Ved inhabilitet, eller etter ønske fra partene som er berørt, trer vararepresentant inn.

14.4 Kontrollutvalget skal motta landsstyreinnkalling og referat

§ 15 Sekretariatet

15.1 Sekretariatet er underlagt Landsstyret og skal bestå av de medarbeidere som Landsstyret finner nødvendig. Dysleksi Ungdom skal gis medbestemmelse ved ansettelse av ansvarlig for deres arbeid.

15.2 Sekretariatet ledes av generalsekretæren.

15.3 Generalsekretæren har ansvaret for forberedelse av saker til Landsstyret, Arbeidsutvalget og Landsmøtet.

15.4 Generalsekretæren har møte-­‐, tale-­‐ og forslagsrett i Landsstyret, Arbeidsutvalget og på Landsmøtet.

15.5 Sekretariatet skal, så langt som mulig, yte service til fylkeslag og lokallag.

§ 16 Vedtektsendringer

16.1 Forslag til endringer i vedtektene fremmes som sak for Landsmøtet. Forslaget skal sendes landsmøtedeltagerne senest en måned før Landsmøtet.

16.2 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på Landsmøtet.

§ 17 Utelukkelse / utmelding

17.1 Landsmøtet har adgang til å suspendere eller ekskludere medlemmer som handler i strid med Dysleksi Norges vedtekter, vedtak eller som på annen måte skader organisasjonen.

17.2 Vedkommende må få anledning til å uttale seg før Landsstyret fatter vedtak. Slike vedtak skal forelegges Landsmøtet, som avgjør saken endelig.

17.3 Inntil saken er avgjort gjelder Landsstyrets vedtak.
§ 18 Oppløsning

18.1 Oppløsning av Dysleksi Norge kan bare skje ved uravstemning.

18.2 Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall av avgitte stemmer, må ekstraordinært Landsmøte innkalles med en måneds varsel.

18.3 Det ekstraordinære Landsmøte fatter endelig vedtak om oppløsning, som må skje med 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett.

18.4 Ved oppløsning av organisasjonen skal eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til organisasjonens formålsbestemmelse, jfr. § 2, eller til annet liknende arbeid som fremmer det vedtektsbestemte formålet.

§ 1 Navn

1.1 Fylkeslagets navn er ”Dysleksi (fylkets navn)”.

§ 2 Formål

2.1 Fylkeslaget skal arbeide på fylkesnivå for å ivareta interessene til mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker og deres pårørende.

2.3 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen.

2.4 Vedtektene for fylkeslagene fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter.

2.5 Fylkeslagenes viktigste oppgave er å være:

• Et samarbeidsorgan for lokallagene.
• Arbeide for utbygging av organisasjonen i fylket.
• Representant for Dysleksi fylke overfor samarbeidspartner i fylkesleddene av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Funksjonshemmedes Studieforbund og andre organisasjoner i fylket
• Oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner i fylket.

2.6 Fylkeslaget har ingen styringsfunksjon overfor lokallagene.

§ 3 Medlemskap og kontingent

3.1 Medlemskap i fylkeslaget bygger på tilsluttede lokallag. Det er mulig å være medlem i fylkeslaget uten å være tilknyttet et lokallag.

3.2 Et fast årlig beløp av medlemskontingenten til Dysleksi Norge utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av Landsstyret.

§ 4 Årsmelding og regnskap

4.1 Fylkeslagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett til sekretariatet innen 1. april hvert år.

§ 5 Organisasjon
5.1 Fylkeslaget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene, lokallagene og hovedorganisasjonen.

5.2 Fylkeslaget er styringsmessig direkte underlagt Dysleksi Norge

5.3 Fylkeslagets organer er årsmøtet og styret.

5.4 Styret eller den det gir fullmakt til, representerer fylkeslaget utad.

5.5 Fylkeslaget kan ha eget ungdomsstyre. Leder i ungdomsstyret sitter i fylkeslagets styre som ungdomsrepresentant

§ 6 Årsmøtet

6.1 Fylkeslagets årsmøte holdes hvert år innen 15. mars. I landsmøteår holdes årsmøtet senest to måneder før Landsmøtet. Styret innkaller til årsmøte med minst 3 -­‐ tre -­‐ ukers varsel.

6.2 Årsmøtet består av delegater fra lokallagene samt enkeltmedlemmer med direkte medlemskap i fylkeslaget.

6.3 Bare delegater fra lokallagene har stemmerett. Alle andre medlemmer har tale-­‐ og forslagsrett på årsmøtet.

6.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr. 01.01: Inntil 50 medlemmer :Tre delegater
Fra og med 50 medlemmer: Fire delegater

6.5 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall.

6.6 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet.

6.7 Saksliste for årsmøtet:

A. Konstituering

-­‐ godkjenning av innkalling

-­‐ valg av møteleder

-­‐ valg av referent

-­‐ valg av 2 personer til å signere protokollen

B. Godkjenning av saksliste

C. Årsmelding

D. Revidert regnskap

E. Budsjett og handlingsplan for perioden

F. Innkomne saker

G. Valg
-­‐ Styrets medlemmer

-­‐ Leder velges særskilt

-­‐ Valgkomitè

-­‐ Revisor

-­‐ Delegat til landsmøte ( i landsmøteår) med vararepresentant

6.8 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag.

6.9 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig.

Leder og kasserer skal ikke være i nær familie, reglene i § 6 i Forvaltningsloven gjøres gjeldende for fylkeslaget.

6.10 Ekstraordinært årsmøte.

6.10.1 Styret i fylkeslaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det.

6.10.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for årsmøtet.

6.10.3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista.

§ 7 Styret

7.1 Fylkeslaget ledes av et styre med fem medlemmer og minst en vararepresentant. For å være valgbar til styret, må man være medlem i Dysleksi Norge.

I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon fra kravet til antall styremedlemmer, dersom hensynet til aktivitet tilsier det.

7.2 Medlemmer til styret velges for to år av gangen, men slik at halve styret velges hvert annet år. Leder velges for ett år.

Vararepresentanter og representanten for Dysleksi Ungdom velges for ett år.

7.3 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker.

7.4 Styret konstituerer seg selv med følgende funksjoner: nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, slik at styret består av fem medlemmer totalt. Der det er mulig med en ungdomsrepresentant, blir denne å regne som ett av styremedlemmene.

7.5 Tillitsvalgte og likemenn må fremskaffe politiattest for frivillige organisasjoner.

7.6 Styret er vedtaksføre når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

7.7 Styret skal:

7.7.1 Ha ansvar for virksomheten i fylkeslaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøtet setter.

7.7.2 Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker på eget initiativ
7.7.3 Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fremme samarbeid lokallagene imellom.

7.7.4 Bistå lokallagene overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

7.7.5 Føre møteprotokoll og holde lokallagene orientert om det arbeidet som drives.

7.7.6 Nedsette og lede arbeidsgrupper/utvalg etter behov

7.7.7 Utarbeide budsjett, handlingsplan og årsmelding.

7.7.8 Legge fram revidert regnskap for årsmøtet.

7.7.9 Innkalle til og forberede årsmøte i fylkeslaget.

7.7.10 Søke om fylkeskommunale og statlige midler.

7.7.11 Sende forslag på aktuelle kandidater til landstyret, i prioritert rekkefølge. Forslaget sendes til leder for Landsmøtets valgkomitè senest to måneder før landsmøtet.

7.8 Styret innkalles av leder eller når minst to av styremedlemmene krever det.

§ 8 Landsstyrets styringsmuligheter

8.1 Landsstyret kan sette et fylkeslag under administrasjon for inntil ett år.

8.2 Landsstyret kan be om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget.

§ 9 Oppløsning

9.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes fylkeslaget som oppløst.

9.2 Fylkeslagets arkiv tas hånd om av Dysleksi Norge og lagets midler tilfaller Dysleksi Norge.

9.3 Dersom fylkeslaget starter opp igjen før 2 år har gått, tilbakeføres midlene til det nystartede laget.

§ 10 Vedtektsendringer

10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet.

10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet.

10.3 Fylkeslaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges vedtekter.

10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet.

10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 1 Navn

1.1 Lokallaget skal hete: ”Dysleksi (lagets navn)”.

§ 2 Formål
2.1 Lokallagene skal arbeide på lokalplanet for å ivareta interessene til mennesker med lese og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

2.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen.

2.3 Vedtekter for lokallaget fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter.

2.4 Lokallagenes viktigste oppgaver er:

¥ organisert lagarbeid

¥ kurs-­‐ og informasjonsvirksomhet

¥ medlemsverving

¥ å avholde medlems-­‐/lagmøter

¥ veiledning av enkeltpersoner

¥ likemannsarbeid

¥ interessepolitisk arbeide på kommuneplan

2.5 Lokallagene kan opprette egne grupper av medlemmer, for eksempel ungdomsgrupper m.v.

2.6 Lokallagene kan samarbeide om oppgaver på fylkesnivå, innenfor rammen av vedtekter for fylkeslag, når fylkeslag ikke er opprettet.

§ 3 Medlemskap og kontingent

3.1 Alle som har betalt kontingent for kalenderåret kan være medlemmer i lokallaget.

3.2 35 % av kontingenten for hovedmedlemmer og 100 % av kontingenten for familiemedlemmer utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding, handlingsplan , budsjett og revidert regnskap innen fastsatt frist.

Grunnlag for beregning av lokallagenes andel av medlemskontingenten er betalende medlemmer foregående år.

Til nystartede lokallag utbetales en sum fastsatt av Landsstyret.

§ 4 Årsmelding og regnskap

4.1 Lokallagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett til sekretariatet innen
15. mars hvert år.

§ 5 Organisasjon

5.1 Lokallaget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene og hovedorganisasjonen.

5.2 Lokallaget er styringsmessig direkte underlagt Dysleksi Norge.

5.3 Lokallagets organer er Årsmøtet og styret.
5.4 Lokallaget kan ha eget ungdomsstyre. Leder i ungdomsstyre sitter i lokallagets styre som ungdomsrepresentant.

5.5 Styret eller den det gir fullmakt, representerer lokallaget utad.

§ 6 Årsmøtet

6.1 Årsmøtet i lokallaget holdes hvert år innen 1. mars – i landsmøteår senest to måneder før Landsmøtet. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel.

6.2 Alle medlemmer av lokallaget som har fulle rettigheter, er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet.

6.3 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall.

6.4 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet.

6.5 Saksliste for Årsmøtet: A. Konstituering

-­‐ godkjenning av innkalling

-­‐ valg av møteleder

-­‐ valg av referent

-­‐ valg av 2 personer til å signere protokollen

B. Godkjenning av saksliste

C. Årsmelding

D. Revidert regnskap

E. Budsjett og handlingsplan for perioden

F. Innkomne saker

G. Valg

-­‐ Styrets medlemmer

-­‐ Leder velges særskilt

-­‐ Valgkomité

-­‐ Revisor

-­‐ Delegater til landsmøte (i landsmøteår) med vararepresentant

-­‐ Delegater til fylkesårsmøtet med vararepresentant.

6.6 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag.

6.7 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig. Leder og kasserer skal ikke være i nær familie, reglene i
§ 6 i Forvaltningsloven gjøres gjeldende for lokallaget.
6.8 Ekstraordinært årsmøte.

6.8.1 Styret i lokallaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det.

6.8.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for årsmøtet.

6.8.3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista.

§ 7 Styret

7.1 Lokallaget ledes av et styre med inntil syv medlemmer og minst en vararepresentant. For å være valgbar til styret, må man være medlem i Dysleksi Norge.

I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon fra kravet til antall styremedlemmer, dersom hensynet til aktivitet tilsier det.

7.2 Medlemmer til styret velges for to år av gangen, men slik at halve styret velges hvert annet år. Leder velges for ett år.

Vararepresentanter og representanten for Dysleksi Ungdom velges for ett år.

7.3 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker.

7.4 Styret konstituerer seg selv med følgende funksjoner: nestleder, sekretær, kasserer, ett eller tre styremedlemmer, slik at styret består av fem til sju medlemmer totalt. Der det er mulig med en ungdomsrepresentant, blir denne å regne som ett av styremedlemmene.

7.5 Tillitsvalgte og likemenn må fremskaffe politiattest for frivillige organisasjoner.

7.6 Styret er vedtaksføre når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

7.7 Styret skal:

7.7.1 Ha ansvar for virksomheten i lokallaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøte setter.

7.7.2 Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker på eget initiativ.

7.7.3 Nedsette lokale utvalg / arbeidsgrupper etter behov..

7.7.4 Oppnevne likemenn.

7.7.5 Føre møteprotokoll og holde medlemmene orientert om det arbeidet som drives.

7.7.6 Utarbeide og legge frem årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett for årsmøtet.

7.7.7 Innkalle til og forberede årsmøte i lokallaget.

7.7.8 Bistå i fylkeslagets arbeid

7.7.9 Sende forslag på aktuelle kandidater til Landsstyret, i prioritert rekkefølge. Forslaget sendes til leder for Landsmøtets valgkomite senest to måneder før Landsmøtet.
7.8 Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det.

§ 8 Landsstyrets styringsmuligheter

8.1 Landsstyret kan sette et lokallag under administrasjon for inntil ett år.

8.2 Landsstyret kan også be om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

§ 9 Oppløsning

9.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes lokallaget som oppløst.

9.2 Lokallagets arkiv tas hånd om av Dysleksi Norge og lagets midler tilfaller Dysleksi Norge.

9.3 Dersom lokallaget starter opp igjen før 2 år har gått, tilbakeføres midlene til det nystartede laget.

§ 10 Vedtektsendringer

10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet.

10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet.

10.3 Lokallaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges vedtekter.

10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet.

10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Informasjon kommer.

Informasjon kommer.

Landsstyret i Dysleksi Norge blir valgt på Landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert tredje år og består av delegater som blir valgt av lokallagene.

Forrige landsmøte var i april 2018 i Oslo. Neste Landsmøte er i 2021.

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer. Minst fem av disse skal selv ha dysleksi eller våre nærmeste pårørende til en dyslektiker.

Landstyret har ansvaret for ledelsen av organisasjonen. De skal gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan. De skal støtte lokallagene i deres arbeid, og også gjennomføre egne tiltak.

Leder: Knut Rinden (2015-2021)
Knut har en datter med dysleksi, og en med bipolar lidelse. Han startet opp og ledet Dysleksi Lørenskog fra 2010 til 2015. Han jobber aktivt for å få kommunen sin til å prioritere arbeid med lærevansker og motivere skoler til å søke om å bli Dysleksivennlige. Knut er spesielt opptatt av god kompetanse i organisasjonen og samarbeid mellom alle ansatte og tillitsvalgte, i tillegg til markedsføring av Dysleksi Norge og våre saker. Hans hjertesak er å «minne alle» på at det viktige arbeidet i Dysleksi Norge, aktivitet og medlemsverving skjer ute i lokallagene og blant våre eksisterende medlemmer.
.
Nestleder: Rita Lie.
Rita har matematikkvansker selv og barn med dysleksi og språkvansker. Hun er spesialpedagog i barnehage og har fagutdanning innen barns språkutvikling og språkvansker hos barn. Hun har også et eget foretak som foredragsholder. Rita startet Dysleksi Romerike og er fortsatt leder der. Hun er også med i Dysleksi Norges fagutvalg og er brukerrepresentant i Statpeds brukerråd for språk og tale. Hun har også sittet i landsstyret i en periode som styremedlem. Ritas hjertesak er at hverdagen til barn, ungdom og voksne skal bli bedre. For at det skal skje, må kunnskap om og inkludering av mennesker med de ulike læreutfordringene styrkes i samfunnet, på skolen, fritiden og i arbeid.
.
Nestleder: Katrin Dahlstrøm.
Katrin har dysleksi selv, og ei datter med dysleksi og en sønn med spesifikke språkvansker. Hun har vært leder i Dysleksi Sunnmøre i snart ti år, og medlem i landsstyret siste periode.Fanesaken til Katrin er at det skal bli like naturlig å prate om og å tilrettelegge for de med spesifikke lærevansker som det at noen barn trenger briller. Hun vil jobbe for en felles standard på norske skoler.
.
Styremedlem: Anne-Cathrine Høvik.
Anne Cathrine har både dysleksi og spesifikke språkvansker selv, og barn med dysleksi og spesifikke språkvansker. Hun jobber fast som lærer i barneskolen og som vikar på videregående. Hun er utdannet vernepleier, men har også PPU og fag innen spesialpedagogikk. Anne Cathrine er leder i Dysleksi Nedre Østfold og superbruker. I tillegg har hun vært leder på språkskolen i England, ungdomstreff og sommerleirer i mange år. Hun har også holdt mange kurs, særlig innen datahjelpemidler.
.
Styremedlem: Mette Marie Berntsberg.
Mette Marie har både dysleksi selv, og en sønn med dysleksi. Hun er leder i Dysleksi Bergen og Hordaland og har sittet i landsstyret i en periode. Hun sitter også i valgkomiteen i FFO Hordaland. Mette er opptatt av at alle skal få den tilretteleggingen de trenger, uansett behov og livssituasjon. Hun driver selv en dysleksivennlig trafikkskole, og vil jobbe for at flere skal bli det.
.
Styremedlem: Jan-Erik Frisli.
Jan-Erik har en sønn med dysleksi, og har selv store lesevansker, men han har aldri blitt utredet for dysleksi. Han er adjunkt med tilleggsutdannelse, og har tatt pedagogkurset i Lydfargemetoden. Jan Erik er styremedlem i Dysleksi Nord-Trøndelag. Han har et stort engasjement for foreldre som ikke får den hjelpen de har behov for, og deler gjerne av sin erfaring og kunnskap for å hjelpe andre. Han er også en av tre sertifiserte Irlen-screenere i Norge.
.
Styremedlem: Dag Anders Kjærnes.
Dag Anders har selv dysleksi, og er leder i Dysleksi Oslo. Han har jobbet som frivillig i mange år, mest for barn og ungdom. Han har også vært speiderleder helt siden han selv var aktiv speider, og har hatt ansvar for landsomfattende aktiviteter i Speiderforbundet. Han har også jobbet med funksjonshemmede og tilpasninger i arbeidslivet, og har sittet i flere styrer.Kristin Danielsen Aunan (vara).
Kristin har selv dysleksi og er nyutdannet spesialpedagog, med en bachelor i pedagogikk.Kristin var aktiv i Dysleksi Molde i tenårene og satt også som ungdomsrepresentant i fylkeslaget Møre og Romsdal. Da hun flyttet til Trondheim, ble hun kontaktperson i Trondheimsregionen, som ikke hadde et aktivt lokallag på det tidspunktet.Fredrik Holm (vara).
Guro Bergseth (vara).
Guro har en sønn med spesifikke språkvansker. Hun er barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun har et enkeltmannsforetak hvor hun tilbyr rådgivning, foredrag og kurs.Guro var med i FBS (Foreldreforeningen for barn med språkvansker) i 11 år. Først som lokallagsleder i Stavanger og deretter som leder sentralt (9 år). Guro har også sittet i Statpeds brukerråd for språk tale i 13 år. Nå er Guro leder i Dysleksi Stavanger. Hun har også sittet i Dysleksi Norges fagutvalg og vært med på å utvikle faglige retningslinjer for utredning, kartlegging og oppfølging av elever med dysleksi, i tillegg til nettkurset om SSV og Barn og språk.Arild Hesselberg Indby (vara).

 

.
Ungdomsrepresentant: Helene Hagen
Helene er leder av Dysleksi Ungdom og ungdommenes representant i landsstyret.
.

 

Oppdatert 25. april 2018.

Fagutvalg: dysleksi
 • Trine Aakermann, spesialpedagog og tilretteleggingskoordinator ved Sandefjord VGS.
 • Guro Bergseth, spesialpedagog og rådgiver i ”GKB – Foreldrehjelpen”.
 • Helene Berntsen, adjunkt ved Arendals vokenopplæring.
 • Lillian Dale, spesialpedagog ved Slåtten skule.
 • Turid Helland, professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB.
 • Ingjerd Høien-Tengesdal, Dr. Philos og faglig leder ved Logometrica.
 • Rita Lie, fagkoordinator/spesialpedagog.
 • Solveig-Alma Halaas Lyster, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Monica Melby-Lervåg, Monica, professor/prodekan for forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Turid Nygård, spesialpedagog.

 

Fagutvalg: dyskalkuli
 • Elise Klaveness, høgskolelektor på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Underviser matematikkdidaktikk i lærerutdanningene med fokus på grunnskolelærerutdanningen 1-7.
 • Anita Lopez-Pedersen, stipendiat ved Institutt for spes.ped., Universitetet i Oslo.
 • Marianne Akselsdotter, spesialpedagogisk rådgiver ved avdeling for sammensatte lærevansker i Statped.
 • Tone Dalvang, seniorrådgiver i Statped.
 • Terje Ulv Throndsen, vitenskapelig assistent ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
 • Katrine Kvisgaard, logoped MNLL/cand.ed. Oslologopedene.
 • Olaug Svingen, Matematikksenteret.
 • Vidar Lothe Waaler, spesialpedagog i Dysleksi Norge.
 • Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

 

Økonomiutvalg
 • Leder: Inger Jonsvik.
 • Line Tronstad.
 • Gunnar Schanke.

 

Likepersonutvalg
 • Anne Cathrine Høvik.
 • Ragnhild Tønnessen.
 • Gina Jevne Bakken.
 • Leif Erling Kristiansen.
 • Mette Marie Berntsberg.

 

Kontrollutvalg
 • Leder: Kjell Arne Lie.
 • Bente Åkre Rogne.
 • Kristine Hildegard Ulvatne.
 • Eva Hjelljord  (vara).
 • Anja Gulliksrud (vara).
 • Ståle Brennsæter (vara).

 

Valgkomité
 • Leder: Trine Aakermann.
 • Bjørn Melsæter.
 • Gina Jevne Bakken.
 • Sunniva  Nyborg  (1. vara).
 • Synnøve Cathrine Wilhelmsen (2. vara).
 • Leif Erling Kristiansen (3. vara).

Alle medlemmer får Dyslektikeren. I dette magasinet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvanske. Bladet kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.

Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. i tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

I utgave nr. 3 og 4 i 2017 var temaet tilpasset opplæring på barneskolen og videregående.

I utgave 1 i 2018 var temaet “Alternative opplæringsløp”.

Vårt medlemsblad Dyslektikeren kommer ut fire ganger i året:
Mars/april.
Juni.
August/september.
Desember.

Annonsering

Frister for å sende inn annonser (materiellfrist): 14. januar, 1. mai, 1. juli og 1. november.

Annulasjonsfrist: 5 virkedager før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfristen ikke overholdes. Bestillinger, reklamasjoner, rettelser og stoppordre må sendes per e-post til khd@dys.no

Vi tar et gebyr pålydende kr. 200,- for uklare filer. (Annonser sendt i .doc format, i feil størrelse e.l.).

Priser (ekskl. mva)

Annonsetype Pris pr utgave
(ved bestilling av 1)
Pris pr utgave
(ved bestilling av 4)
1/1 omslagsside
(195 mm x 245 mm)
13 200 12 000
1/1 side farge
(180 mm x 255 mm)
11 000 10 000
1/2 side farge
(90 mm x 127,5 mm)
6 400 5 750
1/4 side farge
(210 mm x 85 mm)
3 700 3 400
1/8 side farge
(90 mm x 65 mm)
2 500 2 250
Rubrikkannonse
(100 mm x 25 mm)
1 000 900

Les vår personvernerklæring på denne siden.

ANSATTE I DYSLEKSI NORGE

 • Caroline Solem
  Caroline Solem Generalsekretær

  Caroline har ansvaret for organisasjonens daglige drift, herunder økonomi, interessepolitisk arbeid, oppfølging av organisasjonens
  handlingsplan og landsmøtevedtak.

  Hun har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2006, og som generalsekretær siden 2012.

  Du kan kontakte Caroline på: cs@dys.no.

 • Kathrine Ruud Elster
  Kathrine Ruud Elster Redaktør og kommunikasjonsrådgiver

  Kathrine er redaktør for medlemsmagasinet Dyslektikeren og kommunikasjonsrådgiver med ansvar for nettsidene, sosiale medier, nyhetsbrev og digital markedsføring.

  Hun har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2018.

  Du kan kontakte Kathrine på e-post: kre@dys.no eller telefon 48 13 35 64.

 • Adam T. Tumidajewicz
  Adam T. Tumidajewicz Organisasjonsrådgiver

  Adam har ansvar for rådgivning av medlemmer samt praktisk og politisk aktivitet. Han er også Dysleksi Ungdoms kontaktperson i sekretariatet.

  Han har vært ansatt hos Dysleksi Norge siden 2016.

  Du kan kontakte Adam på e-post: at@dys.no eller telefon 976 54 025. Han er tilgjengelig mandag-torsdag mellom klokken 9 og 15.

 • Åsne Midtbø Aas
  Åsne Midtbø Aas Pedagog

  Åsne har hovedansvar for sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. Hun reiser også rundt og holder foredrag.

  Åsne er tidligere rektor og sosialleder, og har jobbet som lærer i mange år. Hun har jobbet i Dysleksi Norge siden 2010.

  Du kan kontakte Åsne på: aama@dys.no eller telefon 951 15 779.

 • Vidar Lothe Waaler
  Vidar Lothe Waaler SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER

  Vidar er spesialpedagogen vår. Han jobber primært med sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole og foretar utredninger i forbindelse med lese- og skrivevansker. Han har utviklet nettsiden dysleksivennlig.no

  Vidar har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2016.

  Du kan kontakte Vidar på e-post: vw@dys.no eller telefon 975 649 48.
  Han er tilgjengelig mandag-fredag mellom kl. 9 og 15.

 • Kine Hvinden Dahl
  Kine Hvinden Dahl Organisasjonsrådgiver

  Kine jobber med saksbehandling knyttet til tilskuddsordninger (søknader, budsjetter, budsjettoppfølging og rapportering) lokalt og sentralt. Hun har også ansvaret for lokallagene.

  Kine har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2013.

  Du kan kontakte Kine på e-post: khd@dys.no eller ved å ringe til
  22 47 44 51, og så taste 2. Hun er tilgjengelig tirsdag-fredag.

 • Marianne Rindal
  Marianne Rindal Kursansvarlig

  Marianne er ansvarlig for kurs og konferanser.

  Hun har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2013.

  Du kan kontakte Marianne på e-post: kurs@dys.no eller ved å ringe til
  22 47 44 51, og så taste 6.

 • Toril Wiedswang
  Toril Wiedswang Prosjektkoordinator

  Toril har hovedansvar for å hente inn prosjektmidler og koordinere prosjekter.

  Hun er engasjert i prosjektstilling, 50 %. Hun har jobbet i Dysleksi Norge siden 2017.

  Du kan kontakte Toril på: toril@dys.no eller telefon
  906 96 562. Hun er tilgjengelig hver torsdag og fredag og annenhver onsdag mellom klokken 9 og 17.

 • Line Yri
  Line Yri Kontorsekretær

  Line har primært ansvar for å rådgi medlemmer.

  Hun har vært ansatt hos Dysleksi Norge siden 2015.

  Du kan kontakte Line på: post@dys.no, eller spørre etter henne på telefon
  22 47 44 50.

 • Saima Durrani
  Saima Durrani Kontorsekretær

  Saima har primært ansvar for å rådgi medlemmer.

  Hun har vært ansatt hos Dysleksi Norge siden 2009.

  Du kan kontakte Saima på: post@dys.no eller spørre etter henne på telefon
  22 47 44 50.

 • Vigdis Lothe Waaler
  Vigdis Lothe Waaler SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER
  Vigdis er ansatt i en mindre deltidsstilling hos Dysleksi Norge, i tillegg til sin jobb som spesialpedagog på en skole i Akershus. Hun jobber primært med å holde kurs og foredrag, samt med utvikling av innhold til fagressurser.    Vigdis har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2015.

   

  Du kan kontakte Vigdis på
  e-post: vlw@dys.no eller telefon 995 81 226.
  Hun er tilgjengelig mandag-fredag mellom kl. 9 og 15.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X