Dysleksi Norge

Organisasjonen ble stiftet i 1976, og jobber i dag for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Vi har ca. 9 000 medlemmer og 600 abonnenter. I tillegg har vi rundt 40 lokal- og fylkeslag rundt om i landet. Vi har Landsmøte hvert tredje år som velger landsstyre, og et sekretariat i Oslo med 9 ansatte + 2 pedagoger som reiser rundt på skoler. Neste Landsmøte er i 2021. Prinsesse Astrid Fru Ferner er organisasjonens høye beskytter.

Vi jobber for

Landsstyret 2018 til 2021

Aller helst så skulle alle fått riktig hjelp i skole og arbeidsliv. Sånn er det dessverre ikke.
Dette er nå blant våre viktigste kampsaker:

 • Faglige retningslinjer for god tilpasset opplæring for elever med dysleksi, dyskalkuli og SSV.
 • Obligatoriske emner om dysleksi, dyskalkuli og SSV i lærerutdanningen.
 • Hjelpemidler, lydbøker og tilrettelagte lærebøker til alle elever.
 • Utvidet PC-stønad (både flere mottagere og høyere sum).
 • Voksnes rett til utredning og tilrettelegging på jobb.
HISTORIE

Dysleksi Norge ble opprettet i 1976 under navnet NILS – Norsk Interesseorganisasjon for Lese- og Skrivehemmede.

I NILS medlemsblad utgave 4 fra 1978 kan vi lese: ”For ramme alvor vil jeg kalle det en pedagogisk forbrytelse å la barn gå ut av skolen med helt unødvendige lærevansker på områder som er så avgjørende for en naturlig sosial og yrkesmessig samfunnsfunksjon som det å kunne lese og skrive”.
– Professor Hans Jørgen Gjessing ved Universitetet i Bergen.

De første årene var organisasjonens fremste aktivitet et årlig seminar om lese- og skrivehemninger. Noen av deres viktigste kampsaker var tilgangen til hjelpemidler, og da primært kassettbånd, sammen med emner om dysleksi i lærerutdanningen. Dysleksi, eller ordblindhet som det ble kalt, var lite kjent i samfunnet. Holdningsarbeid var derfor også viktig. Organisasjonen var opptatt av å samarbeide med fagfolk.

Fortsatt er tilgang til datahjelpemidler, lærerutdanningen og samarbeid med fagpersoner noe av det viktigste organisasjonen jobber med.

FORMÅL

Dysleksi Norge skal arbeide for å ivareta interessene til mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

VISJON

Vår visjon er at alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker skal ha likeverdige muligheter i utdanning og arbeidsliv.

DYSLEKSIVENNLIG SKOLE

Elever har ikke vansker med lesing, skriving, språk og tall bare i norsk-/mattetimene, eller i små grupper. De har det i alle fag hele dagen. Hjemme og på skolen.

Derfor er det viktig at alle lærerne har kunnskap om dette og vet hva som er best for den enkelte elev.

Våre Dysleksivennlige skoler kjenntegnes ved gode systemer for å fange opp og følge opp alle elever med vansker. Les mer her.

ORD FRA MEDLEMMER

 • Takk igjen for den flotte jobben dere gjør for så mange!

  Ingvild Blom Medlem

Generalsekretær Caroline Solem.
Tlf. 981 35 628. E-post: cs@dys.no

§ 1 Navn

1.1 Fylkeslagets navn er ”Dysleksi (fylkets navn)”.

§ 2 Formål

2.1 Fylkeslaget skal arbeide på fylkesnivå for å ivareta interessene til mennesker med lese-­‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker og deres pårørende.

2.3 Fylkeslagene skal arbeide i tråd med vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen.

2.4 Vedtektene for fylkeslagene fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter.

2.5 Fylkeslagenes viktigste oppgave er å være:

• Et samarbeidsorgan for lokallagene.
• Arbeide for utbygging av organisasjonen i fylket.
• Representant for Dysleksi fylke overfor samarbeidspartner i fylkesleddene av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Funksjonshemmedes Studieforbund og andre organisasjoner i fylket
• Oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner i fylket.

2.6 Fylkeslaget har ingen styringsfunksjon overfor lokallagene.

§ 3 Medlemskap og kontingent

3.1 Medlemskap i fylkeslaget bygger på tilsluttede lokallag. Det er mulig å være medlem i fylkeslaget uten å være tilknyttet et lokallag.

3.2 Et fast årlig beløp av medlemskontingenten til Dysleksi Norge utbetales til fylkeslag som har sendt inn årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av Landsstyret.

§ 4 Årsmelding og regnskap

4.1 Fylkeslagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett til sekretariatet innen 1. april hvert år.

§ 5 Organisasjon
5.1 Fylkeslaget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene, lokallagene og hovedorganisasjonen.

5.2 Fylkeslaget er styringsmessig direkte underlagt Dysleksi Norge

5.3 Fylkeslagets organer er årsmøtet og styret.

5.4 Styret eller den det gir fullmakt til, representerer fylkeslaget utad.

5.5 Fylkeslaget kan ha eget ungdomsstyre. Leder i ungdomsstyret sitter i fylkeslagets styre som ungdomsrepresentant

§ 6 Årsmøtet

6.1 Fylkeslagets årsmøte holdes hvert år innen 15. mars. I landsmøteår holdes årsmøtet senest to måneder før Landsmøtet. Styret innkaller til årsmøte med minst 3 -­‐ tre -­‐ ukers varsel.

6.2 Årsmøtet består av delegater fra lokallagene samt enkeltmedlemmer med direkte medlemskap i fylkeslaget.

6.3 Bare delegater fra lokallagene har stemmerett. Alle andre medlemmer har tale-­‐ og forslagsrett på årsmøtet.

6.4 Tallet på delegater fra lokallagene beregnes slik, pr. 01.01: Inntil 50 medlemmer :Tre delegater
Fra og med 50 medlemmer: Fire delegater

6.5 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall.

6.6 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet.

6.7 Saksliste for årsmøtet:

A. Konstituering

-­‐ godkjenning av innkalling

-­‐ valg av møteleder

-­‐ valg av referent

-­‐ valg av 2 personer til å signere protokollen

B. Godkjenning av saksliste

C. Årsmelding

D. Revidert regnskap

E. Budsjett og handlingsplan for perioden

F. Innkomne saker

G. Valg
-­‐ Styrets medlemmer

-­‐ Leder velges særskilt

-­‐ Valgkomitè

-­‐ Revisor

-­‐ Delegat til landsmøte ( i landsmøteår) med vararepresentant

6.8 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag.

6.9 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig.

Leder og kasserer skal ikke være i nær familie, reglene i § 6 i Forvaltningsloven gjøres gjeldende for fylkeslaget.

6.10 Ekstraordinært årsmøte.

6.10.1 Styret i fylkeslaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i fylkeslaget krever det.

6.10.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for årsmøtet.

6.10.3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista.

§ 7 Styret

7.1 Fylkeslaget ledes av et styre med fem medlemmer og minst en vararepresentant. For å være valgbar til styret, må man være medlem i Dysleksi Norge.

I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon fra kravet til antall styremedlemmer, dersom hensynet til aktivitet tilsier det.

7.2 Medlemmer til styret velges for to år av gangen, men slik at halve styret velges hvert annet år. Leder velges for ett år.

Vararepresentanter og representanten for Dysleksi Ungdom velges for ett år.

7.3 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker.

7.4 Styret konstituerer seg selv med følgende funksjoner: nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem, slik at styret består av fem medlemmer totalt. Der det er mulig med en ungdomsrepresentant, blir denne å regne som ett av styremedlemmene.

7.5 Tillitsvalgte og likemenn må fremskaffe politiattest for frivillige organisasjoner.

7.6 Styret er vedtaksføre når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

7.7 Styret skal:

7.7.1 Ha ansvar for virksomheten i fylkeslaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøtet setter.

7.7.2 Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker på eget initiativ
7.7.3 Holde seg orientert om arbeidet i lokallagene og fremme samarbeid lokallagene imellom.

7.7.4 Bistå lokallagene overfor kommunale og fylkeskommunale myndigheter.

7.7.5 Føre møteprotokoll og holde lokallagene orientert om det arbeidet som drives.

7.7.6 Nedsette og lede arbeidsgrupper/utvalg etter behov

7.7.7 Utarbeide budsjett, handlingsplan og årsmelding.

7.7.8 Legge fram revidert regnskap for årsmøtet.

7.7.9 Innkalle til og forberede årsmøte i fylkeslaget.

7.7.10 Søke om fylkeskommunale og statlige midler.

7.7.11 Sende forslag på aktuelle kandidater til landstyret, i prioritert rekkefølge. Forslaget sendes til leder for Landsmøtets valgkomitè senest to måneder før landsmøtet.

7.8 Styret innkalles av leder eller når minst to av styremedlemmene krever det.

§ 8 Landsstyrets styringsmuligheter

8.1 Landsstyret kan sette et fylkeslag under administrasjon for inntil ett år.

8.2 Landsstyret kan be om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget.

§ 9 Oppløsning

9.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes fylkeslaget som oppløst.

9.2 Fylkeslagets arkiv tas hånd om av Dysleksi Norge og lagets midler tilfaller Dysleksi Norge.

9.3 Dersom fylkeslaget starter opp igjen før 2 år har gått, tilbakeføres midlene til det nystartede laget.

§ 10 Vedtektsendringer

10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet.

10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet.

10.3 Fylkeslaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges vedtekter.

10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet.

10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 1 Navn

1.1 Lokallaget skal hete: ”Dysleksi (lagets navn)”.

§ 2 Formål
2.1 Lokallagene skal arbeide på lokalplanet for å ivareta interessene til mennesker med lese og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

2.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer i organisasjonen.

2.3 Vedtekter for lokallaget fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges vedtekter.

2.4 Lokallagenes viktigste oppgaver er:

¥ organisert lagarbeid

¥ kurs-­‐ og informasjonsvirksomhet

¥ medlemsverving

¥ å avholde medlems-­‐/lagmøter

¥ veiledning av enkeltpersoner

¥ likemannsarbeid

¥ interessepolitisk arbeide på kommuneplan

2.5 Lokallagene kan opprette egne grupper av medlemmer, for eksempel ungdomsgrupper m.v.

2.6 Lokallagene kan samarbeide om oppgaver på fylkesnivå, innenfor rammen av vedtekter for fylkeslag, når fylkeslag ikke er opprettet.

§ 3 Medlemskap og kontingent

3.1 Alle som har betalt kontingent for kalenderåret kan være medlemmer i lokallaget.

3.2 35 % av kontingenten for hovedmedlemmer og 100 % av kontingenten for familiemedlemmer utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding, handlingsplan , budsjett og revidert regnskap innen fastsatt frist.

Grunnlag for beregning av lokallagenes andel av medlemskontingenten er betalende medlemmer foregående år.

Til nystartede lokallag utbetales en sum fastsatt av Landsstyret.

§ 4 Årsmelding og regnskap

4.1 Lokallagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett til sekretariatet innen
15. mars hvert år.

§ 5 Organisasjon

5.1 Lokallaget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom medlemmene og hovedorganisasjonen.

5.2 Lokallaget er styringsmessig direkte underlagt Dysleksi Norge.

5.3 Lokallagets organer er Årsmøtet og styret.
5.4 Lokallaget kan ha eget ungdomsstyre. Leder i ungdomsstyre sitter i lokallagets styre som ungdomsrepresentant.

5.5 Styret eller den det gir fullmakt, representerer lokallaget utad.

§ 6 Årsmøtet

6.1 Årsmøtet i lokallaget holdes hvert år innen 1. mars – i landsmøteår senest to måneder før Landsmøtet. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel.

6.2 Alle medlemmer av lokallaget som har fulle rettigheter, er stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet.

6.3 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall.

6.4 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må være innsendt innen tre uker før årsmøtet.

6.5 Saksliste for Årsmøtet: A. Konstituering

-­‐ godkjenning av innkalling

-­‐ valg av møteleder

-­‐ valg av referent

-­‐ valg av 2 personer til å signere protokollen

B. Godkjenning av saksliste

C. Årsmelding

D. Revidert regnskap

E. Budsjett og handlingsplan for perioden

F. Innkomne saker

G. Valg

-­‐ Styrets medlemmer

-­‐ Leder velges særskilt

-­‐ Valgkomité

-­‐ Revisor

-­‐ Delegater til landsmøte (i landsmøteår) med vararepresentant

-­‐ Delegater til fylkesårsmøtet med vararepresentant.

6.6 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag.

6.7 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig. Leder og kasserer skal ikke være i nær familie, reglene i
§ 6 i Forvaltningsloven gjøres gjeldende for lokallaget.
6.8 Ekstraordinært årsmøte.

6.8.1 Styret i lokallaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det.

6.8.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig saksliste for årsmøtet.

6.8.3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista.

§ 7 Styret

7.1 Lokallaget ledes av et styre med inntil syv medlemmer og minst en vararepresentant. For å være valgbar til styret, må man være medlem i Dysleksi Norge.

I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon fra kravet til antall styremedlemmer, dersom hensynet til aktivitet tilsier det.

7.2 Medlemmer til styret velges for to år av gangen, men slik at halve styret velges hvert annet år. Leder velges for ett år.

Vararepresentanter og representanten for Dysleksi Ungdom velges for ett år.

7.3 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker.

7.4 Styret konstituerer seg selv med følgende funksjoner: nestleder, sekretær, kasserer, ett eller tre styremedlemmer, slik at styret består av fem til sju medlemmer totalt. Der det er mulig med en ungdomsrepresentant, blir denne å regne som ett av styremedlemmene.

7.5 Tillitsvalgte og likemenn må fremskaffe politiattest for frivillige organisasjoner.

7.6 Styret er vedtaksføre når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

7.7 Styret skal:

7.7.1 Ha ansvar for virksomheten i lokallaget innenfor de rammer som vedtekter og årsmøte setter.

7.7.2 Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker på eget initiativ.

7.7.3 Nedsette lokale utvalg / arbeidsgrupper etter behov..

7.7.4 Oppnevne likemenn.

7.7.5 Føre møteprotokoll og holde medlemmene orientert om det arbeidet som drives.

7.7.6 Utarbeide og legge frem årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett for årsmøtet.

7.7.7 Innkalle til og forberede årsmøte i lokallaget.

7.7.8 Bistå i fylkeslagets arbeid

7.7.9 Sende forslag på aktuelle kandidater til Landsstyret, i prioritert rekkefølge. Forslaget sendes til leder for Landsmøtets valgkomite senest to måneder før Landsmøtet.
7.8 Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det.

§ 8 Landsstyrets styringsmuligheter

8.1 Landsstyret kan sette et lokallag under administrasjon for inntil ett år.

8.2 Landsstyret kan også be om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i lokallaget.

§ 9 Oppløsning

9.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes lokallaget som oppløst.

9.2 Lokallagets arkiv tas hånd om av Dysleksi Norge og lagets midler tilfaller Dysleksi Norge.

9.3 Dersom lokallaget starter opp igjen før 2 år har gått, tilbakeføres midlene til det nystartede laget.

§ 10 Vedtektsendringer

10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet.

10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet.

10.3 Lokallaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges vedtekter.

10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet.

10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Landsstyret i Dysleksi Norge blir valgt på Landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert tredje år og består av delegater som blir valgt av lokallagene.

Forrige landsmøte var i april 2018 i Oslo. Neste Landsmøte er i 2021.

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer. Minst fem av disse skal selv ha dysleksi eller våre nærmeste pårørende til en dyslektiker.

Landstyret har ansvaret for ledelsen av organisasjonen. De skal gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan. De skal støtte lokallagene i deres arbeid, og også gjennomføre egne tiltak.

Leder: Knut Rinden (2015-2021)
Knut har en datter med dysleksi, og en med bipolar lidelse. Han startet opp og ledet Dysleksi Lørenskog fra 2010 til 2015. Han jobber aktivt for å få kommunen sin til å prioritere arbeid med lærevansker og motivere skoler til å søke om å bli Dysleksivennlige. Knut er spesielt opptatt av god kompetanse i organisasjonen og samarbeid mellom alle ansatte og tillitsvalgte, i tillegg til markedsføring av Dysleksi Norge og våre saker. Hans hjertesak er å «minne alle» på at det viktige arbeidet i Dysleksi Norge, aktivitet og medlemsverving skjer ute i lokallagene og blant våre eksisterende medlemmer.
.
Nestleder: Rita Lie.
Rita har matematikkvansker selv og barn med dysleksi og språkvansker. Hun er spesialpedagog i barnehage og har fagutdanning innen barns språkutvikling og språkvansker hos barn. Hun har også et eget foretak som foredragsholder. Rita startet Dysleksi Romerike og er fortsatt leder der. Hun er også med i Dysleksi Norges fagutvalg og er brukerrepresentant i Statpeds brukerråd for språk og tale. Hun har også sittet i landsstyret i en periode som styremedlem. Ritas hjertesak er at hverdagen til barn, ungdom og voksne skal bli bedre. For at det skal skje, må kunnskap om og inkludering av mennesker med de ulike læreutfordringene styrkes i samfunnet, på skolen, fritiden og i arbeid.
.
Nestleder: Katrin Dahlstrøm.
Katrin har dysleksi selv, og ei datter med dysleksi og en sønn med spesifikke språkvansker. Hun har vært leder i Dysleksi Sunnmøre i snart ti år, og medlem i landsstyret siste periode.Fanesaken til Katrin er at det skal bli like naturlig å prate om og å tilrettelegge for de med spesifikke lærevansker som det at noen barn trenger briller. Hun vil jobbe for en felles standard på norske skoler.
.
Styremedlem: Anne-Cathrine Høvik.
Anne Cathrine har både dysleksi og spesifikke språkvansker selv, og barn med dysleksi og spesifikke språkvansker. Hun jobber fast som lærer i barneskolen og som vikar på videregående. Hun er utdannet vernepleier, men har også PPU og fag innen spesialpedagogikk. Anne Cathrine er leder i Dysleksi Nedre Østfold og superbruker. I tillegg har hun vært leder på språkskolen i England, ungdomstreff og sommerleirer i mange år. Hun har også holdt mange kurs, særlig innen datahjelpemidler.
.
Styremedlem: Mette Marie Berntsberg.
Mette Marie har både dysleksi selv, og en sønn med dysleksi. Hun er leder i Dysleksi Bergen og Hordaland og har sittet i landsstyret i en periode. Hun sitter også i valgkomiteen i FFO Hordaland. Mette er opptatt av at alle skal få den tilretteleggingen de trenger, uansett behov og livssituasjon. Hun driver selv en dysleksivennlig trafikkskole, og vil jobbe for at flere skal bli det.
.
Styremedlem: Jan-Erik Frisli.
Jan-Erik har en sønn med dysleksi, og har selv store lesevansker, men han har aldri blitt utredet for dysleksi. Han er adjunkt med tilleggsutdannelse, og har tatt pedagogkurset i Lydfargemetoden. Jan Erik er styremedlem i Dysleksi Nord-Trøndelag. Han har et stort engasjement for foreldre som ikke får den hjelpen de har behov for, og deler gjerne av sin erfaring og kunnskap for å hjelpe andre. Han er også en av tre sertifiserte Irlen-screenere i Norge.
.
Styremedlem: Dag Anders Kjærnes.
Dag Anders har selv dysleksi, og er leder i Dysleksi Oslo. Han har jobbet som frivillig i mange år, mest for barn og ungdom. Han har også vært speiderleder helt siden han selv var aktiv speider, og har hatt ansvar for landsomfattende aktiviteter i Speiderforbundet. Han har også jobbet med funksjonshemmede og tilpasninger i arbeidslivet, og har sittet i flere styrer.Kristin Danielsen Aunan (vara).
Kristin har selv dysleksi og er nyutdannet spesialpedagog, med en bachelor i pedagogikk.Kristin var aktiv i Dysleksi Molde i tenårene og satt også som ungdomsrepresentant i fylkeslaget Møre og Romsdal. Da hun flyttet til Trondheim, ble hun kontaktperson i Trondheimsregionen, som ikke hadde et aktivt lokallag på det tidspunktet.Fredrik Holm (vara/i permisjon).
Guro Bergseth (vara).
Guro har en sønn med spesifikke språkvansker. Hun er barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun har et enkeltmannsforetak hvor hun tilbyr rådgivning, foredrag og kurs. Guro var med i FBS (Foreldreforeningen for barn med språkvansker) i 11 år. Først som lokallagsleder i Stavanger og deretter som leder sentralt (9 år). Guro har også sittet i Statpeds brukerråd for språk tale i 13 år. Nå er Guro leder i Dysleksi Stavanger. Hun har også sittet i Dysleksi Norges fagutvalg og vært med på å utvikle faglige retningslinjer for utredning, kartlegging og oppfølging av elever med dysleksi, i tillegg til nettkurset om SSV og Barn og språk.Arild Hesselberg Indby (vara).
.
Ungdomsrepresentant: Sofie Eline Finneid
Sofie er leder av Dysleksi Ungdom og ungdommenes representant i landsstyret.
.

 

Oppdatert 25. april 2018.

Fagutvalg: dysleksi
 • Trine Aakermann, spesialpedagog og tilretteleggingskoordinator ved Sandefjord VGS.
 • Guro Bergseth, spesialpedagog og rådgiver i ”GKB – Foreldrehjelpen”.
 • Helene Berntsen, adjunkt ved Arendals vokenopplæring.
 • Lillian Dale, spesialpedagog ved Slåtten skule.
 • Turid Helland, professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB.
 • Ingjerd Høien-Tengesdal, Dr. Philos og faglig leder ved Logometrica.
 • Rita Lie, fagkoordinator/spesialpedagog.
 • Solveig-Alma Halaas Lyster, professor ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Monica Melby-Lervåg, Monica, professor/prodekan for forskning ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.
 • Turid Nygård, spesialpedagog.

 

Fagutvalg: dyskalkuli
 • Elise Klaveness, høgskolelektor på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Underviser matematikkdidaktikk i lærerutdanningene med fokus på grunnskolelærerutdanningen 1-7.
 • Anita Lopez-Pedersen, stipendiat ved Institutt for spes.ped., Universitetet i Oslo.
 • Marianne Akselsdotter, spesialpedagogisk rådgiver ved avdeling for sammensatte lærevansker i Statped.
 • Tone Dalvang, seniorrådgiver i Statped.
 • Terje Ulv Throndsen, vitenskapelig assistent ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo.
 • Katrine Kvisgaard, logoped MNLL/cand.ed. Oslologopedene.
 • Olaug Svingen, Matematikksenteret.
 • Vidar Lothe Waaler, spesialpedagog i Dysleksi Norge.
 • Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

 

Økonomiutvalg
 • Leder: Inger Jonsvik.
 • Line Tronstad.
 • Gunnar Schanke.

 

Likepersonutvalg
 • Anne Cathrine Høvik.
 • Ragnhild Tønnessen.
 • Gina Jevne Bakken.
 • Leif Erling Kristiansen.
 • Mette Marie Berntsberg.

 

Kontrollutvalg
 • Leder: Kjell Arne Lie.
 • Bente Åkre Rogne.
 • Kristine Hildegard Ulvatne.
 • Eva Hjelljord  (vara).
 • Anja Gulliksrud (vara).
 • Ståle Brennsæter (vara).

 

Valgkomité
 • Leder: Trine Aakermann.
 • Bjørn Melsæter.
 • Gina Jevne Bakken.
 • Sunniva  Nyborg  (1. vara).
 • Synnøve Cathrine Wilhelmsen (2. vara).
 • Leif Erling Kristiansen (3. vara).

Alle medlemmer får magasinet Mestring (tidligere kjent som Dyslektikeren). I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.

Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. I tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

I utgave nr. 4 2019 møter du Sarah, som ikke fikk dysleksidiagnosen før hun gikk i niende klasse. Og mesterkokken Bent Stiansen forteller om hvordan det var å vokse opp med lese- og skrivevansker.

I utgave nr. 3 i 2019 møter du Sara (11), som har hørselshemming, dysleksi og spesifikke språkvansker, og Berge (78), som har dysleksi. I tillegg kan du lese om at Kunnskapsdepartementet har besluttet at den lovfestede retten til spesialundervisning skal videreføres.

I utgave nr. 2 i 2019 møter du Elias (11), som har spesifikke språkvansker, og Selma (22), som har dyskalkuli. I tillegg kan du lese mer om NAV og skolens ansvar for å gi støtte til datautstyr.

I utgave nr. 1 i 2019 møter du Guri Astrid (22), som har dysleksi, og Martine (16), som har spesifikke språkvansker. I tillegg kan du lese mer om fenomenet dybdelæring i undervisningen.

I utgave 4 i 2018 kan du blant annet lese om universell utforming av IKT i opplærings- og utdanningssektoren.

I utgave 1 i 2018 var temaet “Alternative opplæringsløp”.

I utgave nr. 3 og 4 i 2017 var temaet tilpasset opplæring på barneskolen og videregående.

Vårt medlemsblad Mestring kommer ut fire ganger i året:
Mars.
Juni.
September.
Desember.

Annonsering

Frister for å sende inn annonser (materiellfrist): 22. januar, 29. april, 1. juli og 15. oktober.

Annulasjonsfrist: 5 virkedager før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfristen ikke overholdes. Bestillinger, reklamasjoner, rettelser og stoppordre må sendes per e-post til toril@dys.no

Vi tar et gebyr pålydende kr. 200,- for uklare filer. (Annonser sendt i .doc format, i feil størrelse e.l.).

Priser (ekskl. mva)

Annonsetype Pris pr utgave
(ved bestilling av 1)
Pris pr utgave
(ved bestilling av 4)
1/1 omslagsside
(205 mm x 240 mm)
14 200 13 000
1/1 side farge
(205 mm x 290 mm)
12 200 11 000
1/2 side farge
(Bredde: 205 mm x 140 mm)
6 600 5 950
1/4 side farge
(205 mm x 72 mm)
3 800 3 500
1/8 side farge
(90 mm x 65 mm)
2 600 2 350
Rubrikkannonse
(100 mm x 25 mm)
1 000 900

Les vår personvernerklæring på denne siden.

ANSATTE I DYSLEKSI NORGE

 • Caroline Solem
  Caroline Solem Generalsekretær

  Caroline har ansvaret for organisasjonens daglige drift, herunder økonomi, interessepolitisk arbeid, oppfølging av organisasjonens
  handlingsplan og landsmøtevedtak.

  Hun har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2006, og som generalsekretær siden 2012.

  Du kan kontakte Caroline på: cs@dys.no.

 • Kathrine Ruud Elster
  Kathrine Ruud Elster Redaktør og kommunikasjonsrådgiver

  Kathrine er redaktør for medlemsmagasinet Mestring og kommunikasjonsrådgiver med ansvar for nettsidene, sosiale medier, nyhetsbrev og digital markedsføring.

  Hun har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2018.

  Du kan kontakte Kathrine på e-post: kre@dys.no eller telefon 48 13 35 64.

 • Åsne Midtbø Aas
  Åsne Midtbø Aas Pedagog

  Åsne har hovedansvar for sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. Hun reiser også rundt og holder foredrag.

  Åsne er tidligere rektor og sosialleder, og har jobbet som lærer i mange år. Hun har jobbet i Dysleksi Norge siden 2010.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Åsne på: aama@dys.no eller telefon 951 15 779.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

 • Vidar Lothe Waaler
  Vidar Lothe Waaler SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER

  Vidar er spesialpedagogen vår. Han jobber primært med sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole og foretar utredninger i forbindelse med lese- og skrivevansker. Han har utviklet nettsiden dysleksivennlig.no

  Vidar har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2016.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Vidar på e-post: vw@dys.no eller telefon 975 649 48.
  Han er tilgjengelig mandag-fredag mellom kl. 9 og 15.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

 • Kine Hvinden Dahl
  Kine Hvinden Dahl Kontorleder

  Kine har hovedansvar for daglig oppfølging av økonomi og personal. Hun har også ansvaret for lokallagene.

  Kine har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2013.

  Du kan kontakte Kine på e-post: khd@dys.no eller ved å ringe til
  22 47 44 51, og så taste 2. Hun er tilgjengelig tirsdag-fredag.

 • Fredrik Holm
  Fredrik Holm Organisasjonsrådgiver

  Fredrik har ansvar for rådgivning av medlemmer samt praktisk og politisk aktivitet. Han er også Dysleksi Ungdoms kontaktperson i sekretariatet.

  Han har vært ansatt hos Dysleksi Norge siden 2019.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Fredrik på e-post: fh@dys.no eller telefon 919 09 420. Han er tilgjengelig mandag-fredag mellom klokken 9 og 15.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

 • Marianne Rindal
  Marianne Rindal Kursansvarlig

  Marianne er ansvarlig for kurs og konferanser.

  Hun har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2013.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Marianne på e-post: kurs@dys.no eller ved å ringe til
  22 47 44 51, og så taste 6.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

 • Toril Wiedswang
  Toril Wiedswang Prosjektkoordinator

  Toril har hovedansvar for å hente inn prosjektmidler og koordinere prosjekter.

  Hun er engasjert i prosjektstilling, 50 %. Hun har jobbet i Dysleksi Norge siden 2017.

  Du kan kontakte Toril på: toril@dys.no eller telefon
  906 96 562. Hun er tilgjengelig hver torsdag og fredag og annenhver onsdag mellom klokken 9 og 17.

 • Line Yri
  Line Yri Konsulent

  Line har primært ansvar for å rådgi medlemmer.

  Hun har vært ansatt hos Dysleksi Norge siden 2015.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Line på: post@dys.no, eller spørre etter henne på telefon
  22 47 44 50.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

 • Saima Durrani
  Saima Durrani Konsulent

  Saima har primært ansvar for å rådgi medlemmer.

  Hun har vært ansatt hos Dysleksi Norge siden 2009.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Saima på: post@dys.no eller spørre etter henne på telefon
  22 47 44 50.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

 • Vigdis Lothe Waaler
  Vigdis Lothe Waaler SPESIALPEDAGOGISK RÅDGIVER
  Vigdis er ansatt i en mindre deltidsstilling hos Dysleksi Norge, i tillegg til sin jobb som spesialpedagog på en skole i Akershus. Hun jobber primært med å holde kurs og foredrag, samt med utvikling av innhold til fagressurser.    Vigdis har vært ansatt i Dysleksi Norge siden 2015.

  For medlemsrådgivning: Du kan kontakte Vigdis på
  e-post: vlw@dys.no eller telefon 995 81 226.
  Hun er tilgjengelig mandag-fredag mellom kl. 9 og 15.

  Ikke medlem ennå? Det er enkelt å melde seg inn. Kun kr 300,- i året.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X