Nøkkelen til god begynneropplæring

Help

Tidlig innsats og økt kompetanse blant lærerne, slik vi har sett i Lillehammer kommune, er nettopp det Dysleksi Norge jobber for. Samtidig vil det alltid finnes elever som har behov for mer spissede og intensive tiltak i form av spesialundervisning.

Tekst: Rita Lie, spesialpedagogisk rådgiver/fagleder i Dysleksi Norge

På NRK onsdag 11. januar kunne vi se at skolene i Lillehammer kommune har satset systematisk og tydelig på lesing og skriving. Kommunen har økt grunnbemanningen med flinke folk, uttaler Skolesjef Trond Johnsen i Lillehammer. Han trekker frem at økt bemanning sammen med en systematisk jobb for å fange opp og følge opp elever som strever, har vist seg i resultater som færre tildelte timer med spesialundervisning og et generelt høyere nivå på lesing.

To elever ser på nettbrett sammen med lærer
TIDLIG INNSATS og økt kompetanse blant lærerne vil kunne minske behovet for spesialundervisning. Men det vil alltid finnes elever som har behov for mer spissede og intensive tiltak i form av spesialundervisning.

Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Innlandet, retter i artikkelen søkelyset på at Norge altfor lenge har stått på stedet hvil i hvordan skolene utfører leseopplæring. Han mener at det vies for mye lit til en spesialundervisning som ikke gir resultater. Fokuset er rettet mot elevens feil og utfordringer i stedet for å se på hva som kjennetegner opplæringen.

Bør være en nasjonal standard

Det å satse på økt kompetanse blant lærerne og det å fange opp elever så tidlig som mulig, og ikke minst følge opp disse elevene, er det Dysleksi Norge har tro på og jobber for at skal være en nasjonal standard for skoler i Norge.

Vi erfarer at våre dysleksivennlige skoler har økt kompetanse og gode systemer, som gir elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og spesifikke språkvansker bedre mulighet til å kunne følge den ordinære undervisningen med tilpasset opplæring. Samtidig som behovet for spesialundervisning ofte er mindre. Dette er bra for alle elever, og for enkelte som strever med lesing og skriving, vil denne tilpasningen være nok. Andre elever vil uansett ha behov for mer spissede og intensive tiltak som spesialundervisning skal være.

Spesialundervisningen må styrkes

Derfor er det viktig at skoler har systemer og sikkerhetsnett som fanger opp dem som trenger denne ekstra oppfølgingen. Rapporter har vist at spesialundervisningen flere steder i dag ikke er god nok, og da må den styrkes, og vi må se til der hvor den fungerer. Det er viktig å få dette med inn i debatten, at det ene ikke utelukker det andre, men at vi har behov for begge deler.

Tidlig innsats med økt kompetent bemanning er en viktig nøkkel for god begynneropplæring. Men vi må ikke glemme dem som likevel har behov for noe ekstra. Elever med spesifikke lærevansker er ikke støpt i samme form. De er like ulike og unike som andre elever.

Les også: