Hopp til innhold
Help

Rettigheter i barnehagen

medlem

Rettigheter i barnehagen

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter som rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. Nesten alle land i verden har sluttet seg til Barnekonvensjonen. I Norge er Barnekonvensjonen gjort til norsk lov. Det betyr at lovgiver har et særlig ansvar i å sikre at barnerettighetene blir oppfylt.

Her kan du lese om tre viktige ...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN

Rettigheter i barnehagen

Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter som rett til skole, helsehjelp, lek og fritid. Nesten alle land i verden har sluttet seg til Barnekonvensjonen. I Norge er Barnekonvensjonen gjort til norsk lov. Det betyr at lovgiver har et særlig ansvar i å sikre at barnerettighetene blir oppfylt.

Her kan du lese om tre viktige prinsipper fra Barnekonvensjonen.

Barneombudet har laget en enkel versjon av Barnekonvensjonen. Den kan du lese her.

Barnehageloven

Barnehagen skal både ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang og utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barn skal ha rett til medvirkning og de skal møtes med tillit og respekt. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Dette står i barnehageloven §1.

I følge barnehagelovens § 2 så skal barnehagen også:

  • være en pedagogisk virksomhet.
  • gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
  • ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
  • formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
  • støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
  • ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Rammeplanen for barnehagen (forskrift)

Rammeplanen for barnehagen er en forskrift. I den kan du lese mer om blant annet medvirkning og overganger. Rammeplanen inneholder dessuten mer detaljert informasjon om hvordan barnehagen skal jobbe med språk og språkvansker.

Her kan du blant annet lese at barnehagepersonalet skal:

  • følge med på barnas kommunikasjon og språk og fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling

På Utdanningsdirektoratet sine sider kan du lese om hvordan barnehagene skal jobbe med å fremme kommunikasjon og språk som en del av barnehagens formål og innhold.

Du kan også lese om barnehagens fagområder, herunder kommunikasjon, språk og tekst.

Scroll til toppen