Help

Rettigheter i skolen

Mange synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke rettigheter man har i skolen. Mange etterspør en enkel oversikt. Mange vil ha så mye informasjon som mulig om de forskjellige reglene.

I denne artikkelen forsøker vi å gjøre begge deler – en enkel oversikt, men med så mye informasjon som mulig!

Dette er altså en samle-artikkel om rettigheter i skolen med en rekke lenker til artikler som har enda mer grundig informasjon. Ikke vær redd for å ta kontakt med Dysleksi Norge for å få hjelp til å forstå dine rettigheter!

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifterLes mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Generelle regler

Reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning gjelder alle nivå, det vil si for barneskole, ungdomstrinnet og videregående. Kort fortalt sier reglene at skolen har en plikt til å tilpasse opplæringen etter evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Siden dette er en plikt som skolen har for alle elever så er ikke dette noe man trenger å søke om. Hvis tilpasset opplæring ikke er nok, og eleven fortsatt ikke får et såkalt tilfredsstillende utbytte, så har eleven rett på spesialundervisning. Dette er en rett til den enkelte og det skal fattes et vedtak.

Slik henger skolens plikt til tilpasset opplæring og elevens rett til spesialundervisning sammen.

Reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning sier noe om det daglige undervisningstilbudet til elevene. Den sier at eleven skal få et utbytte av opplæringen, men også hva som skal skje når eleven ikke får et utbytte. Derfor er reglene også viktige når man skal finne ut hva slags hjelp eleven trenger, og for eksempel om eleven har en bestemt diagnose eller ikke.

Reglene kan være litt vanskelige å forstå. Her kan du se noen vanlige spørsmål - og svarene på dem.

Spørsmålet begynner som regel med at man mistenker en vanske hos sitt barn:

Når man finner ut at en elev har en vanske: Hva skjer videre?

Men hva har jeg egentlig krav på, helt konkret?

I tillegg til reglene og prinsippene rundt tilpasset opplæring og spesialundervisning, har man også enkelte helt håndfaste rettigheter.

Disse reglene er litt forskjellig etter skolenivå, men reglene om tilgang til lydbøker og tilskudd til hjelpemidler er like gjennom hele skoleløpet.

Regler som gjelder i barneskolen

I barneskolen gjelder de generelle reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning, i tillegg til kompenserende teknologi og lydbøker/læremidler.

I tillegg finnes en helt egen bestemmelse om intensiv opplæring. Den skal sikre at de som henger etter i lesing, skriving og regning får rask hjelp.

Regler som gjelder på ungdomstrinnet

På ungdomstrinnet gjelder de generelle reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning, i tillegg til kompenserende teknologi og lydbøker/læremidler.

Men på ungdomstrinnet begynner elevene også å få karakterer og de skal ha eksamen. Derfor følger noen egne regler om karakterfritak og om tilrettelagt eksamen.

Ungdomsskole og videregående er ulike forvaltningsnivåer. Det er kommunen som har ansvaret for grunnskolen og fylkeskommunen som har ansvaret for videregående.

Ved overgangen fra ungdomsskolen til videregående er det derfor en del ting som det er viktig å huske på. Vedtak må for eksempel søkes om på nytt. Det er heller ikke sånn at skolen får informasjon om tidligere vedtak, tilrettelegging som er gitt eller eventuelle diagnoser.

Regler som gjelder på videregående

I videregående gjelder de generelle reglene om tilpasset opplæring og spesialundervisning, i tillegg til kompenserende teknologi og lydbøker/læremidler. Reglene om karakterfritak og tilrettelagt eksamen gjelder også her.

I tillegg finnes en del regler som er unike for videregående.