Help

Hvorfor får jeg ikke tilgang til innholdet?


Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Du kan melde deg inn her

Hva er dysleksi?

Det er mange som sliter med å lære seg å lese og skrive. Det kan det være mange grunner til. Mange har andre vansker som påvirker lesing og skriving. Det kan for eksempel være konsentrasjonsvansker, problemer med syn/hørsel eller sosiale utfordringer. Andre har kanskje fått dårlig opplæring eller vært lite på skolen. Vansker med lesing og skriving som skyldes slike ting, er ikke det samme som dysleksi.

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. Ordet kommer av “dys” og “lexia” og betyr direkte oversatt “vansker med ord”. Dysleksi kan ikke forklares med andre vansker, selv om det går an å ha flere vansker samtidig.

Dysleksi er arvelig. De som har dysleksi, har fonologiske vansker, vansker med ordavkoding og språklig redusert arbeidsminne.

Fonologiske vansker

Fonologi er kort sagt lydene i språket. Fonologiske vansker fører blant annet til blanding av bokstavlyder som b/d og b/p, problemer med å rime og problemer med å høre hvilken bokstav et ord begynner og slutter på.

Ordavkoding

Mange har vansker med raskt, sikkert og automatisk å kjenne igjen ordene i en tekst. Det fører til at man anstrenger seg og leser så sakte at det går utover forståelsen. Vansker med å forstå er egentlig bare knyttet til avkoding. De vil ofte ikke ha problemer med å forstå innholdet i en opplest tekst.

Arbeidsminne

Personer med dysleksi har språklig redusert arbeidsminne. Det er normalt å huske syv +- to enheter av tall eller bokstaver som leses for deg. De med dysleksi husker ofte fem+- to.

Lesevansker

Hvor alvorlig vansken er, varierer. De med størst utfordringer kjenner ikke igjen bokstaver. Andre klarer å lese, men får ikke med seg innholdet. Eksempler på problemer:

  • Analysere ord i enkeltlyder.
  • Huske hvilke lyder som hører til bokstavene.
  • Skille bokstaver som ligner på hverandre.
  • Trekke lyder sammen til ord.
  • Stave ord riktig.
  • Grov- og finmotoriske vansker.

Skrivevansker

For å kunne stave riktig må man ha en “indre forestilling” om hvordan ord er oppbygd, som må være riktig. Det har ofte ikke elever med dysleksi. Dette gjelder særlig lange og sjeldne ord, ord som er vanskelige å uttale, eller ord som ikke staves lydrett.

Kjennetegn på skrivevansker kan derfor være å utelate eller legge til bokstaver, flytte om på bokstaver i et ord, slå sammen eller dele opp ord, og å skrive ordet som det uttales.

Kjennetegn etter alder

Barnehage: Vansker med å uttrykke seg, dårlig ordforråd og vansker med rim. Viser liten interesse for bokstaver.

1.–3. trinn: Vansker med å koble bokstav og lyd og gjenkjenne helt vanlige ord. Blander små og store bokstaver og skriver sakte.

4.–10. trinn: Vansker med nye og ukjente ord, gjør mange lesefeil, leser sakte og staver lydrett. Strever i engelsk.

VGS og voksne: Vansker med tekststruktur, skriver sakte (med et enkelt språk) og gjør mange skrivefeil. Har dårlig leseflyt.