Help

Grundig innføring i spesialundervisning og tilpasset opplæring

Spesialundervisning og tilpasset opplæring

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Her kan du lese en grundig innføring i elevens rettigheter og skolens plikter i den daglige tilretteleggingen.

Spesialundervisning og tilpasset opplæring, er begreper du stadig møter når du leser om rettigheter i skolen. Denne artikkelen er skrevet for deg som vil finne ut hvilke juridiske rettigh...

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem

Spesialundervisning og tilpasset opplæring

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Her kan du lese en grundig innføring i elevens rettigheter og skolens plikter i den daglige tilretteleggingen.

Spesialundervisning og tilpasset opplæring, er begreper du stadig møter når du leser om rettigheter i skolen. Denne artikkelen er skrevet for deg som vil finne ut hvilke juridiske rettigheter eleven har, og hvilke plikter skoler har. Språket i denne artikkelen vil nok oppfattes som ganske vanskelig.

Artikkelen gir deg en grundig innføring i rettighetene dine og handler om forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring. Først kan du lese en kort tekst om hva de forskjellige formene for opplæring er, før en kort introduksjon til hva som står i rettskildene. Deretter kan du lese kort om saksgang og et forslag til brev.

balance-gb05450ac3_1280

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Les mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Tilpasset opplæring 

Grundig innføring i tilpasset opplæring

All opplæring skal være tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Dette vil si at skolen skal ta i bruk virkemidler for at eleven skal oppleve økt læringsutbytte. Dette kan oppnås blant annet gjennom alternative arbeidsoppgaver, lærestoff, læremidler og organisering.

Tilpasset opplæring omfatter alle typer opplæring – herunder ordinær opplæring, intensiv opplæring og spesialundervisning. Som en del av den tilpassende opplæringen kan og bør det gis særskilt tilrettelegging. Dette kan eksempelvis være i form av lydbøker, tilpassede lekser eller andre hjelpemidler. Det er viktig å merke seg at til forskjell fra spesialundervisning, kan ikke elevene ha avvik fra kompetansemålene i læreverket eller ha langvarig eneundervisning som en del av tilpasset opplæring. Spesialundervisning er en rettighet som den individuelle elev kan ha dersom han eller hun trenger særskilt tilrettelegging utover tilpasninger som gis som en del av det ordinære tilbudet, les mer om denne rettigheten i artikkelen spesialundervisning. Intensiv opplæring er en plikt skolen har dersom elever står i fare for å bli hengende bak i lesing, skriving eller regning, les mer om denne rettigheten i artikkelen intensiv opplæring.

Spesialundervisning  

Grundig innføring i spesialundervisning

Elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige / ordinære opplæringen på skolen, har rett på spesialundervisning etter opplæringsloven (heretter oppll.) kapittel 5. Spesialundervisningen skal tilpasses behovet til eleven. Dette kan for eksempel innebære at eleven har andre læringsmål enn resten av klassen i enkelte fag, at en ansatt følger opp eleven eller at eleven tar i bruk tilpasset utstyr.  

Spesialundervisning er en rettighet eleven har. Det er likevel opp til eleven og/eller elevens foresatte å velge om eleven faktisk skal ha slik undervisning. Eleven har altså ingen plikt til å motta spesialundervisning.  

Fritak fra vurdering med karakter ved spesialundervisning  

Elever som mottar spesialundervisning, kan få fritak fra vurdering med karakter i de fagene de mottar spesialundervisning i.