Help

Grundig innføring i intensiv opplæring

Intensiv opplæring

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Spesialundervisning, tilpasset opplæring er begreper du stadig møter når du leser om rettigheter i skolen og som gjelder hele skoleløpet. Du kan lese mer om tilpasset opplæring og spesialundervisning her. For 1. ...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN

Intensiv opplæring

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Spesialundervisning, tilpasset opplæring er begreper du stadig møter når du leser om rettigheter i skolen og som gjelder hele skoleløpet. Du kan lese mer om tilpasset opplæring og spesialundervisning her. For 1. - 4. trinn gjelder også en bestemmelse om intensiv opplæring.

Artikkelen gir deg en grundig innføring i intensiv opplæring. Språket i denne artikkelen vil nok oppfattes som ganske vanskelig. Først kan du lese en kort tekst om hva de forskjellige formene for opplæring er, før en kort introduksjon til hva som står i rettskildene. Deretter kan du lese kort om saksgang og et forslag til brev.

balance-gb05450ac3_1280

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Les mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Intensiv opplæring 

Grundig innføring i intensiv opplæring

Dersom en elev på 1. til 4. trinn står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, skal skolen sørge for at eleven raskt får tilbud om intensiv opplæring.  

Intensiv opplæring er ment å være en del av den ordinære tilpassede opplæringen, jf. forarbeidene til opplæringsloven (Prop. 52 L (2017-2018) s. 16). Opplæringen er ment som en kortvarig prosess som målrettet jobber med de utfordringene eleven har innen lesing, skriving og regning. Målet med intensiv opplæring er å hindre at problemene utvikler seg og at eleven rask får den hjelpen han eller hun trenger. 

Intensiv opplæring er en plikt skolen har. Dette vil si at skolen skal tilby intensiv opplæring til de elevene som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Opplæringen gir imidlertid ikke en individuell rettighet til eleven. Begrunnelsen for dette er at formålet med intensiv opplæring er at elevene raskt skal få den støtten og opplæringen de trenger når problemet oppstår. Lang og krevende saksbehandling kan bidra til forsinket hjelp, jf. forarbeidene til opplæringsloven (Prop. 52 L (2017-2018) s. 17)