Help

Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål

Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Elever som har problemer med å lære både nynorsk og bokmål på grunn av en lese- og skrivevanske eller språkvanske, kan søke om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.

Vilkåret er altså at eleven har et problem på grunn av dokumentert sykdom skade eller dysfunksjon. Det står i fo...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN

Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Elever som har problemer med å lære både nynorsk og bokmål på grunn av en lese- og skrivevanske eller språkvanske, kan søke om fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.

Vilkåret er altså at eleven har et problem på grunn av dokumentert sykdom skade eller dysfunksjon. Det står i forskrift til opplæringsloven §3-19.

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Les mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Introduksjon i rettskildene

Reglene om fritak fra vurdering i sidemål er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-22.  

Merk at det i bestemmelsen står fritak fra vurdering i skriftlig sidemål. Fritaket er altså kun knyttet til den skriftlige delen av faget. Bestemmelsen gir ikke fritak fra de muntlige delene av opplæringen i sidemål. I rundskrivet til Udir-1-2010 s. 40-41 understrekes det at selv om en elev er fritatt fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål etter forskrift til opplæringsloven § 3-22, skal vedkommende delta i opplæringen. Det er kun elever som er fritatt fra opplæring i sidemål etter § 1-11 som ikke deltar på dette.  

  • 3-22 andre ledd regulerer fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål for elever som har et enkeltvedtak om spesialundervisning etter oppll. kapittel 5.Merk at et vedtak om spesialundervisning ikke i seg selv utløser en rett til fritak fra vurdering. Skriftlig sidemål må i tillegg være vurdert som noe eleven vanskelig kan greie, jf. rundskrivet til Udir-1-2010 s. 40. 

I bestemmelsens tredje ledd bokstav a til c er det inntatt noen særlige fritaksgrunner for elever i hele grunnopplæringen (det vil si grunnskolen og videregående skole). Bestemmelsens tredje ledd bokstav a åpner for at elever som er diagnostisert av sakkyndig i tilfeller hvor det fremgår klart at eleven har problemer med å klare begge målformene som følge av sykdom, skade eller dysfunksjon, kan få fritak fra vurdering i skriftlig sidemål.  

Det fremgår av Udirs rundskriv Individuell vurdering Udir-2-2020 at en legeattest som bekrefter f.eks. dysleksi ikke er nok, det må dokumenteres at elevene har problemer med å greie begge målformene.

Det understrekes i rundskrivet at det ikke er tilstrekkelig med en legeerklæring som viser at eleven har en sykdom, skade eller dysfunksjon. Det må altså følge av esakkyndig vurdering at eleven har lese- og skrivevansker og dermed har problemer med å lære begge målformene. 

Det fremgår av Udirs tolkningsuttalelse av 01.07.2020 at det er PPT som er sakkyndig instans etter denne bestemmelsen, og at lærere ikke kan være sakkyndig selv om de har sertifisert seg innenfor dysleksi.

Tredje ledd bokstav a brukes i de tilfellene der det ikke eksisterer et enkeltvedtak om spesialundervisning. Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning faller under bestemmelsens andre ledd. 

Det er rektor som treffer vedtakene om fritak fra vurdering med karakter etter kapittel tre i forskriften. Unntaket er viss skoleeier har fastsatt at skoleeier skal treffe disse vedtakene selv.  

Videre følger det av forskriften til opplæringsloven § 3-24 første ledd at elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som blir avsluttet med eksamen, skal ikke delta i eksamen i faget.  

Forskrift til opplæringsloven § 3-22 tredje ledd gjelder også for tidligere elever. Det følger av sjette ledd at skoleeier skal stryke standpunktkarakteren hvis en elev som har fått innvilget fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, likevel har fått standpunktkarakter i skriftlig sidemål. Ifølge rundskrivet til Udir-5-2016 gjelder denne bestemmelsen også for tidligere elever.