Help

Fritak fra vurdering i fremmedspråk

Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Det er mulig å søke om fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring.

Per dags dato er det kun Kunnskapsdepartementets saksbehandlingsinstruks for behandling av søknader som dispensasjon for vurdering i fremmedspråk datert 30.08.17, som hjemler ad...

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem

Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Det er mulig å søke om fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring.

Per dags dato er det kun Kunnskapsdepartementets saksbehandlingsinstruks for behandling av søknader som dispensasjon for vurdering i fremmedspråk datert 30.08.17, som hjemler adgangen til å søke om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk for elever på studieforberedende utdanningsprogram.  

flagg illustrasjon

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Les mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Introduksjon i rettskildene

Kunnskapsdepartementets saksbehandlingsinstruks åpnes det for at det for en avgrenset tidsperiode kan gis fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 23-1 og forskrift til friskoleloven § 3-38. Dette gjelder imidlertid ikke for engelsk. Merk at den gjeldende retten ikke gir dispensasjon for opplæringen i fremmedspråk.  

Departementet oppstiller nærmere vilkår og forutsetninger som må ligge til grunn for å innvilge slik dispensasjon. For det første må eleven som søker om dispensasjonen være elev i videregående opplæring på det studieforberedende utdanningsprogrammet.   

For det andre må eleven være så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter med de andre i klassen dinDette vilkåret innebærer at elevens lærevansker er av en kvalifisert art og gir bestemt utslag på elevens muligheter til å oppnå samme utbytte av opplæringen sammenlignet med de andre elevene.  

Søker må legge ved dokumentasjon som viser at de to nevnte vilkårene er oppfylt.  Dersom disse to vilkårene er oppfylt, skal det etter søknad fra eleven og/eller dens foresatte gis dispensasjon fra vurdering med karakter, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-42 og forskrift til friskoleloven § 3-41. Fritaket gjelder halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Eleven skal heller ikke være med i trekket for eksamen i fremmedspråk. Halvtårsvurderingen og annen underveisvurdering skal gis uten karakter. På vitnemålet vil det stå at eleven var fritatt for vurdering med karakter.  

Videre i instruksen skriver Kunnskapsdepartementet at dersom eksamen i fremmedspråk er gjennomført før dispensasjonen er innvilget, skal eksamen annulleres. I tillegg skal fylkesmannen innvilge dispensasjon fra kravet om antall eksamener. Dersom eleven allerede har fått karakter på eksamen eller i standpunkt før dispensasjonen er innvilget, skal skoleeier stryke den aktuelle karakteren fra vitnemålet.    

Søknad om dispensasjon skal sendes til fylkesmannen. Vi anbefaler at du/dere informerer skolen om at søknad om dispensasjon er sendt til Fylkesmannen, eksempelvis ved å sende en kopi av søknaden. Dette er for å gi skolen en oversikt over hvor mange elever som søker om dette.  

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak gjelder også for beslutninger om dispensasjon etter denne bestemmelsen. Beslutning om dispensasjon kan dermed klages på så lenge det gjøres innen fristen. Eleven og/eller foresatte kan klage på avslag om fritak fra vurdering i fremmedspråk. Vedlagt ligger det et forslag på hvordan slike klager kan skrives 

Diskrimineringsnemnda behandlet nylig en sak (sak 18/368, uttalelse av 04.10.19) om Utdanningsdirektoratet hadde handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, ved å ikke gi en elev dispensasjon fra kravet om vurdering i fremmedspråk på videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram. A hadde tysk som fremmedspråk på videregående og fikk karakteren to i tysk på videregående. Han hadde ikke spesialundervisning i faget, men skolen tilrettela visse andre tiltak. A har sammensatte kognitive vansker og søkte om fritak fra karakter i tysk tre ganske (to ganger i 2017 og en gang i 2018). Søknadene ble avvist samtlige ganger. A hevdet at han ble diskriminert på grunn av nedsatt funksjonsevne ved at han ikke fikk fritak fra kravet til karakter i fremmedspråk på videregående skole. Han mente at grunnen til at han klarte å bestå var at han møtte opp til timene. Han kunne ikke dokumentere at han hadde dysleksi eller spesifikke språkvansker, men han mente at han absolutt ikke stilte de samme forutsetningene som de andre elevene i tysk. Utdanningsdirektoratet anførte at siden A ikke har dokumentert at han har dysleksi eller spesifikke språkvansker, eller har hatt spesialundervisning, er ikke det andre vilkåret i instruksen oppfylt. Videre hevder de at regelverket ikke åpner for at andre utfordringer kan gi mulighet for fritak fra vurdering med karakter.  

Diskrimineringsnemnda kom frem til at Utdanningsdirektoratet har diskriminert A på grunn av funksjonsnedsettelse, ved å ikke gi fritak fra vurdering med karakter i tysk. Nemnda vurderte at A ble stilt dårligere ved at han ikke fikk fritak fra kravet til vurdering med karakter i tysk, da dette trakk ned snittet han. Videre vurderte de at dette skyldes funksjonsnedsettelse. Når regelverket stiller krav til at alle elever skal ha vurdering med karakter i fremmedspråk, selv om eleven har funksjonsnedsettelse, så virker regelverket indirekte diskriminerende ovenfor A. Nemnda kom videre frem til at inngrepet var uforholdsmessig inngripende ovenfor A, og at forskjellbehandlingen dermed ikke var lovlig.