Gode råd til bedrifter som vil bli dysleksivennlige

Help

Foto: Linjebygg

1. Start med forankring

Bedrifter som ønsker å bli dysleksivennlige, bør starte med forankring. Ledelse, representanter for de ansatte, for eksempel AMU, må være representert og ha eierskap til prosjektet. Det er en stor fordel å ha en ambassadør som kan tale saken.

2. Åpenhet

For å gjøre noe med et problem må det først anerkjennes at det eksisterer. Åpenhet om utfordringer på en arbeidsplass er både en bekreftelse på en inkluderende bedriftskultur og en avgjørende faktor for å skape en endring. Ingen kan imidlertid tvinges til å være åpne. Bedriften må ta ansvar for å gjøre det trygt å være åpen, og åpenheten må skje på den ansattes premisser.

3. Kunnskap

Å tørre å være åpen henger nært sammen med bevisstheten om at det finnes hjelp å få. Bedriften må ha kunnskap om dysleksi, dyskalkalkuli og DLD, og de må ha kunnskap om hjelpetiltak. Denne hjelpen og støtten kan være lettleste prosedyrer, kurs og opplæring i hjelpemidler og tilrettelegging i opplæringssituasjoner.

4. Lærlinger

Lærlinger kommer ofte fra en skolegang der de har fått mye hjelp og støtte og er godt kjent med hvilke hjelpemidler og tilretteleggingsmuligheter som finnes. Men noen har negative skoleerfaringer og har opplevd liten støtte. Likevel har vi sett at lærlinger kan være en ressurs, der de har med seg en digital kompetanse fra skolen som er gunstig for bedriften. Det er viktig at tilrettelegging ikke avsluttes i det lærlingen går over til å bli ansatt, men at tiltakene fortsetter.

5. Individuell støtte

For å finne ut hva den enkelte trenger må den enkelte spørres! Selv om det finnes mange tiltak som vil treffe bredt, finnes det ingen universale «one-size-fits-all»-tiltak. Alle er forskjellige, også de med dysleksi, dyskalkuli og DLD. For noen bedrifter kan det være aktuelt å «screene» ansatte som tror de har vansker.

6. Universell utforming

Hensikten med universell utforming er å lage informasjon som er tilgjengelig for alle. Det er altså ikke særtiltak for den enkelte, men ordninger som treffer bredt. Eksempler kan være lettlest informasjon, klart språk, kombinasjon av lyd-tekst-bilde, visuell støtte og teknologiske løsninger som for eksempel opplesning og diktering.

7. System

Å være en dysleksivennlig arbeidsplass er et systemarbeid. Arbeidsplassen må ha et system som sikrer at alle som trenger støtte, blir fanget opp. Det kan dreie seg om rutiner som sikrer at dysleksivennlig arbeidsplass rutinemessig står på agendaen i ansettelsesprosesser, fellesmøter, interne informasjonskanaler, i opplæringssituasjoner og på ledelsesmøter.

8. Veiledning

Ta kontakt med Dysleksi Norge for å få veiledning om hvordan dere skal gå frem, hvor dere er og hvor dere skal. Gjennom kontakt med Dysleksi Norge er det kort vei til å starte prosessen mot en dysleksivennlig arbeidsplass.