Fritak fra vurdering med karakter i sidemål på ungdomsskolen og VGS

Help

Sidemålsopplæringen begynner i ungdomsskolen.

Elever med dysleksi og SSV kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, både på ungdomsskolen og i videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-19.

Fritaket fra sidemål er kun knyttet til den skriftlige vurderingen av faget med karakter. Det betyr at eleven fortsatt må delta i opplæringen. Eleven skal også få underveisvurdering uten karakter.  

Eleven sender søknad om fritak til rektor, og det må legges ved dokumentasjon som bekrefter at eleven har dysleksi eller spesifikke språkvansker som gir problemer med å lære begge målformene. Den vanligste typen dokumentasjon på dette er den sakkyndige vurderingen fra PPT. Hver elevs sak skal vurderes individuelt om han eller hun kan få fritak, det er fordi hvordan dysleksi rammer kan variere.

Merk at enkelte kommuner kan ha egne elektroniske søknadsskjemaer for å søke om fritak fra sidemålskarakterer. Dette gjelder blant annet for Oslo kommune.

Fritak kan gis selv om man ikke lenger er elev i faget. Skoleeier skal stryke karakteren dersom fritaket er innvilget. Dersom du ønsker å få strøket karakteren etter at du er ferdig med faget, må søknaden sendes til rektor ved den skolen du gikk på. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og det er skolen eller skoleeier med ansvar for å skrive ut vitnemålet som fatter enkeltvedtaket.

Er du usikker på hvordan du skriver en søknad om fritak fra sidemål? Kontakt vår juridiske medlemsveiledningstjeneste på telefon: Onsdager klokken 17-20 på 22 47 44 50.