Fritak i 2.fremmedspråk

Fritak i 2. fremmedspråk

Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk etc. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon på:

  • dysleksi eller spesifikke språkvansker fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller andre sakkyndige.
  • at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter, fra sakkyndig instans/PPT .

Eleven søker til Fylkesmannen.

Dette er en midlertidig ordning. En permanent ordning skal først ut på høring februar 2018, og antas å tre i kraft høsten 2018.

Fylkesmennene og Utdanningsdirektoratet har fått saksbehandlingsinstruks.

Spørsmål og svar om dette temaet:

Hvilke andre sakkyndige instanser enn PPT kan dokumentere dysleksi/SSV?

Svar: Med andre sakkyndige menes for eksempel Statped og eventuelle andre som har kompetanse til å diagnostisere.

Viser vilkåret om at «individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig» til tilrettelegging på eksamen eller i undervisningen? 

Vilkåret viser til tilrettelegging av opplæringen som helhet, både eksamen og undervisning.

Må eleven ha hatt spesialundervisning?

Svar: I instruksen vises det til individuell tilrettelegging. Eleven må dermed ikke hatt spesialundervisning. De kan ha fått tilpasset opplæring. Hvis de har fått spesialundervisning, så antas dette å være bevis nok på at de ikke vil kunne tilegne seg et 2.fremmedspråk.

Må eleven ha strøket i 2. fremmedspråk?

Nei, det er ikke et av kravene.

Søker eleven til Fylkesmannen der de går på skole?

Svar: Eleven skal søke til Fylkesmannen i det fylket som de går på skole.

Kan elever som går på VG1 søke?

Spørsmål: En elev i VG1 er i ferd med å stryke i fremmedspråk. Skolen mener han oppfyller kravene til dispensasjon. Kan de søke, selv om eleven egentlig skal ha fremmedspråk i ett eller to år til?

Svar: Elevene kan søke dispensasjon med en gang de har dokumentasjon. Det betyr at de kan søke når som helst så lenge de er elever.

Kan de som fullfører 2. semester nå i vår søke fritak for forrige semester?

Svar: Ja, halvårsvurderingen blir erstattet med fritatt.

Kan elever på VGS, som fikk standpunktkarakter for noen år siden, søke?

Spørsmål: Vil de som fortsatt er elev i videregående opplæring, men som tidligere har fått standpunkt/eksamenskarakter i fellesfaget fremmedspråk (for eksempel skoleåret 2015/2016) også kunne få dispensasjon fra kravet vurdering med karakter i fag som allerede er avsluttet?

Svar: Nei, det vil de ikke. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft.

Kan elever søke om fritak før de har begynt på VGS?

Nei, det kan de ikke.

Kan privatister få fritak?

Svar: Privatister er ikke omfattet av ordningen, kfr. punkt 2 bokstav a i instruksen.

Skal Fylkesmannen vurdere graden av dysleksi/SSV før de evt. innvilger dispensasjon?

Svar: Dokumentasjonen fra sakkyndig må si noe om grad av vanske, og embetene skal legge denne til grunn for sin avgjørelse.

Hva skal Fylkesmannen gjøre med søknader som kommer nært på/etter eksamenstrekket 12. mai?

Svar: Elevene gjennomfører eksamen.

Dersom eleven får innvilget søknaden blir eksamen annullert, jf. forskriften 3-37 andre ledd. For føring av vitnemål og kompetansebevis se pkt. 5.4 i vitnemålsskrivet. Skolene bør ikke sette standpunktkarakter der eleven har søkt om dispensasjon.

Eleven må også søke om dispensasjon fra krav til antall eksamener. Myndigheten til å innvilge slik dispensasjon vil bli delegert til Fylkesmannen.

Der det inneværende år er satt standpunktkarakter kommer vi tilbake med nærmere informasjon.

Dersom Fylkesmannen skal behandle søknader som kommer etter dette – hva gjøres da med kravet til trekkfag på vitnemålet? 

Svar: Det må innvilges dispensasjon, jf. svaret over.

Kan Fylkesmannen sette søknadsfrist?

Spørsmål: Dersom instruksen også gjelder for skoleåret 2017/18 – vil Fylkesmannen da ha anledning til å sette søknadsfrist for behandling av disse søknadene? (med utgangspunkt i eksamenstrekket og fastsettelse av standpunktkarakterer)

Svar: Instruksen gjelder også for 2017/18. Fylkesmannen kan anmode at søknader sendes innenfor en fastsatt frist, men embetene kan ikke avvise søknader som kommer inn etter fristen.

Ordningen skal gjelde for en avgrenset periode. Når vil en forskriftsendring være på plass? 

Svar: Denne ordningen vil også gjelde for skoleåret 2017/18. Nærmere informasjon om forskriftsendringer kommer senere.

Viktig info om vitnemål

Hvis vilkårene er oppfylt i søknaden skal vitnemål skrives ut selv om eleven ikke har sluttvurdering i faget fremmedspråk som fellesfag (nivå I, nivå II eller nivå I+II), jf. forskrift til opplæringsloven § 3-42 og forskrift til friskoleloven § 3-41.

På vitnemålet skal det i tilfelle føres FAM02 (Fritatt for vurdering med karakter).

Fritaket gjelder:

  • både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering, og eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk.

De som får fritak, skal ha:

  • halvårsvurdering og annen underveisvurdering, men uten karakter.

Det kan ikke gis dispensasjon fra opplæring i fremmedspråk i videregående skole.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter

X
X