Help

Fritak fra vurdering med karakter i sidemål på ungdomsskolen og VGS

Sidemålsopplæringen begynner i ungdomsskolen.

Elever med for eksempel dysleksi eller SSV kan fritas fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, både på ungdomsskolen og videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-19.

Husk at det kun er mulig å få fritak fra vurdering med karakter! Som oftest må elever med fritak fortsatt følge undervisningen i sidemål og få en skriftlig vurdering i stedet for tallkarakter. På vitnemålet skal det da stå «fritatt for vurdering med karakter» i stedet for tallkarakter.

Eleven sender søknad om fritak til rektor. I søknaden bør det vises til PPTs sakkyndige vurdering som bekrefter dysleksi eller SSV og at eleven har problemer med å lære begge målformene.

Fritak kan gis selv om en ikke lenger er elev i faget. Skoleeier skal stryke karakteren dersom fritaket er innvilget. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og det er skolen eller skoleeier med ansvar for å skrive ut vitnemålet som fatter enkeltvedtaket.