Fritak fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk på VGS

Help

Elever på videregående som går studieforberedende utdanningsprogram, kan få fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk osv. Det gjelder ikke engelsk. Eleven får ikke fritak fra undervisningen i faget.

Eleven må kunne dokumentere:

  • At de har dysleksi eller spesifikke språkvansker.
  • At vanskene er så omfattende at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Dette må dokumenteres gjennom for eksempel sakkyndig vurdering fra PPT.

Denne ordningen gjelder også for deg som ikke lenger er elev i faget. Det betyr at du kan få strøket standpunktkarakter og eventuelt eksamenskarakter fra vitnemålet ditt.

For å søke om å få fritak fra vurdering/slettet karakteren må du sende søknad til Statsforvalteren. Elektronisk søknadskjema kan du finne på nettsiden til Statsforvalteren i ditt fylke.

Denne muligheten er basert på en midlertidig instruks fra Kunnskapsdepartementet, og vi kan ikke si hvor lenge den vil bli beholdt.

Har du andre spørsmål om fritak fra fremmedspråk, kan du ta kontakt med vår juridiske medlemsveileder.