Fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk i videregående skole

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet har besluttet ikke å gjøre endringer i forskriften nå, men vurdere spørsmålet på nytt etter at utredningene fra opplæringslovutvalget og Lied-utvalget er levert. Det betyr at dagens dispensasjonsordning videreføres inntil videre.

Skilt med ulike språk

– Hele denne prosessen har tatt altfor lang tid. Når det er sagt, er det nå så kort tid til de nevnte utvalgenes innstillinger skal leveres at det virker mer hensiktsmessig å vente på dem. Men da forventer vi at en ny forskrift er klar til høsten 2020 og at denne forskriften ivaretar elevene på en god måte, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

I forslaget til ny forskrift som ble sendt på høring i desember 2018 ble det foreslått en rekke ulike modeller for fritak. Felles for de ulike modellene var et vilkår om spesialundervisning for at det skulle være mulig å søke om fritak.

– Forslaget om å knytte fritak opp mot et vedtak om spesialundervisning ville slått svært uheldig ut. For det første er det svært få som får spesialundervisning i videregående, og det ville ført til en helt unødvendig økning i søknader om spesialundervisning kun for å kunne søke om fritak. Slik sett er saksbehandlingsintruksen som gjelder nå, bedre enn de forslagene som forelå, sier Solem.

Både opplæringslovutvalget og Lied-utvalget leverer sine rapporter til kunnskapsdepartementet i desember 2019. Disse vil trolig inneholde mange forslag som er relevante for elever med ulike typer lærevansker.

Hva sier den midlertidige instruksen?

Den midlertidige instruksen åpner for fritak fra vurdering i 2. fremmedspråk på studieforberedende linje i VGS. Det gjelder fransk, tysk, spansk etc. og ikke engelsk. For å kunne søke om fritak fra vurdering må eleven ha dokumentasjon på:

  • dysleksi eller spesifikke språkvansker fra PPT eller andre sakkyndige.
  • at eleven er «så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter».
  • Dokumentasjonen bør være fra PPT eller annen sakkyndig instans.
  • Eleven søker til Fylkesmannen.
  • Utdanningsdirektoratet er klageinstans.
  • Dysleksi Norge anbefaler at det søkes så tidlig som mulig i skoleåret ettersom det ofte kreves en god del dokumentasjon som det kan vær tidkrevende å hente inn.

Bakgrunn:

· I 2014/2015 klaget to elever i videregående til Likestillings- og diskrimineringsombudet. De mente at det er diskriminerende at elever med lese- og skrivevansker må ha to fremmedspråk på videregående (studieforberedende program) for å få fullverdig vitnemål.

· Ombudet ga elevene medhold i at forskriften er diskriminerende, men Kunnskapsdepartementet var ikke enig.

· Saken gikk videre til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

· I desember 2016 slo nemnda fast at regelverket er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

· Kunnskapsdepartementet endret da sitt syn, og i april 2017 sendte de en saksbehandlingsinstruks til fylkesmenn, som sa at elever med dysleksi eller SSV etter gitte kriterier skulle innvilges fritak fra vurdering med karakter.

· Denne skulle gjelde inntil en ny forskrift ble vedtatt.

· Etter planen skulle ny forskrift gjelde fra august 2018.

· Saken ble forsinket og sendt på høring høsten 2018.

· I september 2019 informerte kunnskapsdepartementet om at forskriften likevel ikke skal endres, i påvente av opplæringslovutvalget og Lied-utvalget sine utredninger.

· Opplæringslovutvalget har frist til å levere sitt forslag 01. desember 2019.

· Lied-utvalget har frist til å levere sin hovedinnstilling 17. desember.

· Den midlertidige instruksen gjelder derfor fortsatt.

Les mer: