Help

Omfang av språkvansker

fagmedlem

Omfang av språkvansker

Forskjellige former for språkvansker

Språkvansker kan ha mange årsaker. Når vi snakker om omfang, vil tallene variere betydelig etter hvilke definisjoner vi legger til grunn for språkvansker.

Noen har språkvansker som skyldes andre diagnoser og tilstander som for eksempel autisme, barn med en flerspråklig bakgrunn ka...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Omfang av språkvansker

Forskjellige former for språkvansker

Språkvansker kan ha mange årsaker. Når vi snakker om omfang, vil tallene variere betydelig etter hvilke definisjoner vi legger til grunn for språkvansker.

Noen har språkvansker som skyldes andre diagnoser og tilstander som for eksempel autisme, barn med en flerspråklig bakgrunn kan ha kortvarige eller langvarige språklige forsinkelser, noen er "late bloomers" og har språklige utfordringer som vil forbigå, mens for noen så er de språklige utfordringene å forstå som den primære hovedutfordringen.

Det er derfor viktig å legge merke til begrepsbruken når man leser statistikk over hvor mange som har språkvansker. Brukes generelle termer eller spesifikke termer som sammenfaller med diagnoser?

Tidligere har de vedvarende og spesifikke vanskene med språk blitt omtalt som spesifikke språkvansker (SSV), mens fagmiljøer nå i større grad bruker begrepet utviklingsmessige språkforstyrrelser - eller den engelske forkortelsen DLD som står for "developmental language disorder".

Merk også at termen spesifikke språkvansker eller SLI på engelsk ("specific language impairment") fortsatt vil være relevant å bruke i søk for å få treff på forskning fra tiden før CATALISE konsensus-studien om begrepsbruk. Dette vil for en tid fremover gjelde mesteparten av tilgjengelig forskning.

Statistikk

I følge én studie (Bishop et. al. 2012) fant man at:

  • 29 prosent av de barna som begynte å snakke sent ("late talkers") fikk påvist spesifikke språkvansker ved 4-års alder og at ytterligere 8 prosent hadde svake nonverbale ferdigheter.
  • 14 prosent av de barna som begynte å snakke innenfor normalområdet ("average talkers") fikk påvist spesifikke språkvansker ved 4-års alder og ytterligere 8 prosent hadde svake nonverbale ferdigheter.
  • Det vil si at omtrent dobbelt så mange av dem som snaket sent fikk påvist SSV enn dem som ikke snakket sent.
  • Familiehistorikk var en noe bedre indikator på spesifikke språkvansker enn når barnet begynte å snakke.

I følge én studie (Tomblin m.fl. 1997) hadde 7,4 prosent av enspråklige (engelskspråklige barn) spesifikke språkvansker.

 

Kilder

Bishop, D.V., Holt, G., Line, E. et al. Parental phonological memory contributes to prediction of outcome of late talkers from 20 months to 4 years: a longitudinal study of precursors of specific language impairment. J Neurodevelop Disord 4, 3 (2012). https://doi.org/10.1186/1866-1955-4-3

Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Zhang X, Smith E, O'Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. J Speech Lang Hear Res. 1997 Dec;40(6):1245-60. doi: 10.1044/jslhr.4006.1245. PMID: 9430746; PMCID: PMC5075245.