Help

Lover og regler for PP-tjenesten

fagmedlem

Lover og regler for PP-tjenesten

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste (§5-6). Det følger av forarbeidene at det kan inngås samarbeid andre kommuner, men kommune kan altså ikke utelukkende basere seg på kjøp av tjenester for å innfri plikten til å ha et tilbud.

PPT har to primære arbeidsoppgaver, etter opplæringslovens ...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN
LOGG INN

Lover og regler for PP-tjenesten

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk psykologisk tjeneste (§5-6). Det følger av forarbeidene at det kan inngås samarbeid andre kommuner, men kommune kan altså ikke utelukkende basere seg på kjøp av tjenester for å innfri plikten til å ha et tilbud.

PPT har to primære arbeidsoppgaver, etter opplæringslovens §5-6 andre ledd:

  • å hjelpe skolen med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
  • å sørge for at det utarbeides sakkyndige vurderinger der loven krever det.

Sakkyndig vurdering

Sakkyndig vurdering defineres utfra at det er sakkyndige som foretar vurderingen. Etter opplæringsloven er utgangspunktet at “sakkyndig instans” er PPT. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke tilretteleggingsbestemmelser som krever sakkyndig vurdering.

Der utredning er gjennomført av instans som ikke er sakkyndig kan dokumentene gjøres kjent for PPT. PPT kan vurdere om dokumentasjonen er god nok til at de kan gi en sakkyndig uttalelse, eller om de må foreta nye og egne vurderinger.

I Udirs veileder om spesialundervisning beskrives krav til den sakkyndige vurderingen. Kravene må anses som generelle for de forskjellige vurderingene PPT skal foreta.

Poenget med artikkelen er å gi veiledning for hvordan vurderingen av vilkårene kan tydeliggjøres i rapportene. Ved tydeliggjøring blir det enklere for skolene å fatte hensiktsmessige vedtak. Under “hvordan kan vurderingen av vilkårene formuleres?” gis råd om hvordan vurderingene kan formuleres så det blir tydelig for skolen om vilkårene er oppfylt eller ikke.

Når krever loven en sakkyndig vurdering?

Du som jobber i PP-tjenesten må vite når loven krever en sakkyndig vurdering, og etter hvilke vilkår. Her er en oversikt over hvilke situasjoner der PPT har lovpålagte oppgaver.

Andre velferdsrettigheter som forutsetter dokumentasjon

Det finnes andre velferdsrettigheter der loven ikke krever en sakkyndig vurdering, men der det er krav om å legge frem dokumentasjon.