Help

Lover og regler for fagskoler, høyskoler og universiteter

fagmedlem

Lover og regler for fagskoler, høyskoler og universiteter

Legg merke til at det er samme formuleringer i universitets- og høyskoleloven som i fagskoleloven. Det betyr at disse rettighetene gjelder både universitet, høyskole og fagskole.

Egnet individuell tilrettelegging

Studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærest...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Lover og regler for fagskoler, høyskoler og universiteter

Legg merke til at det er samme formuleringer i universitets- og høyskoleloven som i fagskoleloven. Det betyr at disse rettighetene gjelder både universitet, høyskole og fagskole.

Egnet individuell tilrettelegging

Studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

  • Det står i universitets- og høyskoleloven §4-3c første ledd.
  • Det står også i fagskoleloven §15 femte ledd.

Det finnes likevel noe begrensninger. Tilretteleggingen kan nemlig ikke være en uforholdsmessig byrde for studiestedet. For å vurdere dette, må studiestedet særlig se på om tilretteleggingen bygger ned barrierer for studenter med særskilte behov, og studiestedets ressurser. Tilretteleggingsplikten avgrenses også av at den ikke kan gå på bekostning av faglige krav som stilles.

Det fremgår av merknad at det skal mye til for at utdanningsinstitusjonene skal kunne avslå individuell tilrettelegging med henvisning til at dette vil medføre en uforholdsmessig byrde (Prop. 89 L 2018-2019). Departementet begrunner dette med at statlige universiteter og høyskoler i hovedsak er finansiert over statsbudsjettet og private høyskoler baserer seg på en kombinasjon av offentlig støtte og privat betaling.

Universell utforming

Styret ved studieinstitusjonen må sørge for at hovedløsningen er universelt utformet. Plikten til universell utforming omfatter institusjonens fysiske omgivelser, informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT), inkludert det digitale læringsmiljøet.

  • Det står i universitets og høyskoleloven § 4-3, andre ledd.

I fagskoleloven står det litt rundere formulert, nemlig at styret ved studieinstitusjonen må sørge for at læringsmiljøet er utformet etter prinsippet om universell utforming.

  • Det står i fagskoleloven § 15 tredje ledd bokstav i.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Bestemmelser om universell utforming og individuell tilrettelegging finner du også i likestillings- og diskriminieringsloven. Det er meningen at disse lovene skal harmonere med hverandre. I denne står det blant annet at:

  • Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner (ldl §17).
  • Offentlige og private virksomheter har plikt til universell utforming av hovedløsninger for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot eller stilt til rådighet for bruker, slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse (ldl §18).
  • Elever og studenter med funksjonsnedsettelse ved skole- og utdanningsinstitusjoner har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter (ldl §21).