Help

Kartlegging og utredning av språkvansker

fagmedlem

Kartlegging og utredning av språkvansker

Kartlegging

Kartlegging er et generelt begrep som handler om å «finne ut». Kartlegging er dermed et samlebegrep om mange former for undersøkelser og tester. Hva man finner ut avhenger selvfølgelig av formålet med kartleggingen.

Det finnes for eksempel en rekke verktøy for screening som man kan bruke bå...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Kartlegging og utredning av språkvansker

Kartlegging

Kartlegging er et generelt begrep som handler om å "finne ut". Kartlegging er dermed et samlebegrep om mange former for undersøkelser og tester. Hva man finner ut avhenger selvfølgelig av formålet med kartleggingen.

Det finnes for eksempel en rekke verktøy for screening som man kan bruke både individuelt og på hele grupper. Det finnes også verktøy som brukes for å kartlegge direkte, eller via andre - for eksempel at foreldre svarer på spørsmål om barnet sitt. Noen typer kartlegger "der og da", mens andre skal brukes for å systematisk observere over tid. Verktøyene finnes for ulike aldersgrupper, fra barnehagen og til skolen.

Verktøy som screener er ikke nok til å stille en diagnose. Men de kan hjelpe deg å forstå hvilke barn som bør testes og utredes videre og hvem som ikke trenger det.

Om diagnostisering

Diagnostisering innebærer å stille en diagnose. Poenget blir dermed å undersøke om elevens språkvansker er såkalte utviklingsmessige språkforstyrrelser også kalt DLD.

Kompetanse

Det er avgjørende at den personen som skal gjennomføre utredningen har riktig kompetanse. Det er nødvendig med

  • inngående kunnskap om den grunnleggende språkutviklingen
  • inngående kunnskap om utviklingsmessige språkforstyrrelser
  • evne til å vurdere hvilke kognitive delferdigheter som påvirker språkutvikling hos den enkelte, og hvordan dette påvirker resultatet i ulike typer kartlegging
  • kompetanse om tester/verktøy (og eventuelt sertifisering til å benytte det enkelte testverktøy)
  • faglig og klinisk kompetanse
  • relevant utdanning

Testverktøy/kartleggingsmateriell

Det finnes mange ulike verktøy. Her er en kort oversikt over noen av de mest brukte, med omtale fra Statped:

PPT som sakkyndig instans

PPT er sakkyndig instans etter opplæringsloven. Det innebærer at det er PPT som har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering for å vurdere om eleven har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen eller ikke - og dermed om eleven har rett til spesialundervisning eller om eleven skal hjelpes innenfor det ordinære tilbudet. Hvis PPT ikke har tilstrekkelig fagkompetanse må de innhente denne. Dette kan du lese mer om under lover og regler for PPT.