Dysleksivennlig skole – 10 kriterier

Help
Tankefull skolejente

1. Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og/eller utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD og har besluttet at skolen har som målsetting å være en dysleksivennlig skole. En dysleksivennlig skole skal til enhver tid etterstrebe å jobbe etter faglige retningslinjer. Søknaden bør behandles i alle skolens organer og ligge inne i virksomhetsplanen.

HUSK: Beskriv i korte trekk hvordan prosessen har forløpt. Ta med hele personalet, foreldre og elever i dette arbeidet.

2. Dysleksivennlige skoler skal være gode skoler for elever med lese- og skrivevansker, men også matematikkvansker og DLD.

HUSK: Beskriv hvordan dere som skole jobber med matematikkvansker og DLD. Det er ønskelig på sikt å ha et godt planverk for alle tre områder.

3. Skolen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving av lærere på områdene lese- og skrivevansker, matematikkvansker og DLD samt god pedagogisk bruk av IKT-hjelpemidler.

HUSK: Beskriv både hva dere har gjort, og hva dere planlegger for å videreutvikle/opprettholde kompetansen.

4. Skolen har et læremiddeltilbud som sikrer alle elever tilgang til alt fagstoff. Skolen har innarbeidet gode rutiner for bruk av lese- og skrivestøttende teknologi (LST), digitale lærebøker og/eller lydbøker. Skolen har en rutine for hvordan elever som trenger kompensering, får opplæring, oppfølging og tilgang til disse.

HUSK: Legg ved skolens plan for IKT.

5. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø og har fokus på klasseledelse og god struktur i undervisningen. Det foregår et kontinuerlig holdningsskapende arbeid ved skolen for å sikre at alle elever føler seg trygge og respekterte. Skolen har gode rutiner for både elevmedvirkning og foreldresamarbeid. Det er viktig at en dysleksivennlig skole jobber målrettet med åpenhet rundt det å ha spesifikke vansker.

6. Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene som gjør at elevenes utvikling eller mangel på utvikling overvåkes. Skolen har prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med spesifikke vansker.

HUSK: Legg ved skolens kartleggingsplan.

7. Skolen må ha en god leseplan som bygger på forskningsbasert og anerkjent opplæring i lesing. Dette må være utbredt praksis i klasserommet. Skolen har rutiner for å sette inn forskningsbaserte tiltak for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller DLD. Skolen evaluerer effekten av tiltakene underveis og justerer tiltakene for å sikre best mulig utvikling.

HUSK: Legg ved skolens leseplan.

8. Skolen arbeider aktivt for å fremme tilpasset opplæring gjennom å legge til rette for varierte arbeidsmåter. Skolen benytter metoder som sikrer forståelse, har gode rutiner for «vurdering for læring» og involverer elevene i egen læring.

9. En dysleksivennlig skole skal ivareta rettighetene til elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og DLD. Skolen må ha satt seg godt inn i de rettigheter og regler som finnes, og ha gode rutiner for å gi informasjon om eventuelle konsekvenser, herunder om fritaksregler, for elevene.

Skolen gir elevene (kryss av):

  • rett til å bruke lese- og skriveteknologi (LST) i alt skriftlig arbeid
  • rett på tilpassede lekser (Husk: reell tilpasning, ikke mengdedifferensiering)
  • rett til å vise sin kompetanse gjennom muntlige besvarelser der det er mulig
  • rett til å bruke digitale lærebøker/lydbøker i alle fag
  • rett på utvidet tid på prøver/eksamener
  • rett til å få oppgavene opplest

10. Foresatte får god informasjon om hva som er skolens plan for oppfølging av eleven. Foresatte medvirker til hvordan skolen kan tilrettelegge for eleven på best mulig måte. Skolen bør lage egnet skriftlig foreldreinformasjon.

HUSK: Legg ved skolens plan for god foreldreinformasjon.