Dysleksi Ungdom

Help

Alle mellom 13 og 30 år som melder seg inn i Dysleksi Norge, blir medlem hos Dysleksi Ungdom.

Styremedlemmer og varamedlemmer i Dysleksi Ungdom
Styret i Dysleksi Ungdom

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og landsmøte. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene. Vi er også medlem av Unge funksjonshemmende, som er en paraplyorganisasjon for alle med en funksjonsnedsettelse.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få e-bøker og lydbøker.

Her er styret i Dysleksi Ungdom

Les mer om Dysleksi Ungdoms aktiviteter

Les mer om Dysleksi Ungdoms fadderordning

Handlingsplan

Dysleksi Ungdoms landsmøte vedtar retningslinjer for en handlingsplan. Denne gjelder for to år om gangen. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har laget en handlingsplan for 2023–2025. Den sier at vi skal jobbe videre med følgende:

 • Spre kunnskap og fjerne tabuer rundt dysleksi, dyskalkuli og DLD (utviklingsmessige språkforstyrrelser).
 • Arbeide for bedre rettigheter og en bedre hverdag for medlemmene våre fra 13 til 30 år.
 • Verve flere medlemmer og lage et bedre medlemstilbud.
 • Bedre samarbeid med lokallag, blant annet om aktiviteter.
 • Redaksjonskomite: Det skal lages en redaksjonskomite for å jobbe videre med retningslinjer og vedtekter for Dysleksi Ungdom.

Her kan du se handlingsplanen vår.

ReadSpeaker Få handlingsplanen lest opp her

Politisk

Vi er en nøytral interesseorganisasjon for ungdom med dysleksi, dyskalkuli og DLD (utviklingsmessige språkforstyrrelser).

Dysleksi Ungdom stiller seg bak punktene fra Dysleksi Norges program for perioden 2021–2024, som er relevante for våre medlemmer, og vi vil samarbeide med Dysleksi Norge om høringsuttalelser og øvrig interessepolitisk arbeid. På landsmøtet vårt i 2023 vedtok vi for første gang vårt eget politiske program, som styret skal arbeide med.

Her kan du se det politiske programmet vårt.

ReadSpeaker Få programmet lest opp her

§2 Mål

§ 2.1 Dysleksi Ungdom sitt mål er å være en arena for unge medlemmer i Dysleksi Norge. Vi skal fremme ungdommens sak innad i organisasjonen og utad.

§ 2.2 Dysleksi Ungdom skal gjøre hverdagen bedre for våre medlemmer.

§ 2.3 Dysleksi Ungdom skal motivere til engasjement i organisasjonen.

§ 2.4 Dysleksi Ungdom skal være en trygg og sosial samlingsplass for våre medlemmer hvor alle er inkludert.

§ 3 Ungdommens landsmøte

§ 3.1 Ungdommens landsmøte er Dysleksi Ungdoms høyeste organ. Landsmøtet behandler følgende saker:

A) Konstituering

 • Godkjenning av innkalling
 • Møteregler (godkjennes med 2/3-flertall)

B) Dysleksi Ungdoms årsmelding

C) Dysleksi Ungdoms økonomi

D) Vedtektsendringer

E) Handlingsplan og politisk program

F) Innmeldte saker og debattsaker

G) Valg av sentralstyre og valgkomité iht. vedtatte møteregler

§3.2 Ungdommens landsmøte avholdes annethvert år.

§ 3.3 Lokallagene får delegater basert på hvor mange medlemmer de har mellom 13 og 30 år. En delegat er en deltager med stemmerett.

§ 3.4 Delegatfordelingen er som følger:

 • Lokallag med under 50 medlemmer: 1 delegat
 • Lokallag med 50–99 medlemmer: 2 delegater
 • Lokallag med 100–199 medlemmer: 3 delegater
 • Lokallag med over 200 medlemmer: 4 delegater

§ 3.5 Lokallag som har meldt inn minst én ungdomsrepresentant, får 1 ekstra delegat. Delegaten må være valgt av lokallagets årsmøte og rapportert inn.

§ 3.6 Sentralstyret regnes også som delegater. Vara kalles kun inn ved forfall.

§ 3.7 Sekretariatet kan gi delegatstatus til medlemmer som ikke er tilknyttet et lokallag. Det kan maksimalt gis delegatstatus til tre medlemmer per fylke.

§ 3.8 Alle medlemmer i Dysleksi Ungdom kan delta på ungdommens landsmøte som observatører. Det betyr at de ikke har stemmerett. Observatører kan gis talerett.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Du kan også sende oss en e-post: ungdom@dys.no

Gruppebilde av deltagerne på Dysleksi Ungdoms sommerleir i 2022
Gruppebilde fra Dysleksi Ungdoms sommerleir i 2022.