Lurer du på om barnet ditt har fagvansker?

Da må barnet først utredes. Du har rett på en utredning jamfør opplæringsloven kapittel 5.
Husk at en utredning kun er en del av den sakkyndige vurderingen.
Det er også forskjell på tilpasset opplæring og spesialundervisning. Les mer om dette under.

Sakkyndig vurdering

I en sakkyndig vurdering vurderer PPT om eleven har utbytte av undervisningen. Denne danner også grunnlaget for rettigheter som fritak fra vurdering i sidemål og tilrettelagt eksamen. Det er derfor viktig at det gjøres en sakkyndig vurdering selv om det er stor grunn til å tro at eleven vil klare seg fint i et ordinært tilbud.

Den sakkyndige vurderingen skal i helhet ta stilling til:

 • om eleven har eventuelle lærevansker/en diagnose.
 • realistiske opplæringsmål.
 • om eleven kan hjelpes innenfor skolens ordinære tilbud, eller om de anser behov for spesialundervisning.
 • hva som kreves for å gi et forsvarlig opplæringstilbud.

Foreldre eller eleven selv kan kreve at det gjøres en sakkyndig utredning. Det står i Opplæringsloven §5-4.

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ EN SAKKYNDIG VURDERING?

Dette er riktig saksgang:

 • Læreren eller foresatte ser at eleven kanskje har en vanske.
 • Læreren kartlegger problemet.
 • Tiltak settes inn straks.
 • Ny kartlegging for å måle framgang etter 3 måneder.
 • Henvisning til PPT. Både skolen og foreldre kan be om dette. Foreldrene må samtykke.
 • PPT vurderer saken, og tar en inntakssamtale med alle parter.
 • PPT tester og skriver en sakkyndig vurdering (som bl.a. skal inneholde en eventuell diagnose og anbefaling om spesialundervisning eller ikke).
Tilpasset opplæring

Husk at alle elever har krav på tilpasset opplæring. De må ikke ha diagnose eller enkeltvedtak for å få det.
Dette står i Opplæringsloven §1-3. Det er skolen og læreren som har ansvaret for å tilpasse opplæringen.

Hvis den tilpassede opplæringen ikke gir godt nok utbytte, har de rett på spesialundervisning.
Det er som nevnt PPT som vurderer dette i en sakkyndig vurdering.

Spesialundervisning

Hvis PPT konkluderer med at en elev ikke har tilfredsstillende utbytte, har eleven rett på spesialundervisning. Vurderingen fra PPT skal være så konkret som mulig, og inneholde:

 • antall timer spesialundervisning som PPT mener eleven trenger.
 • egnede undervisningsmetoder.
 • aktuelle hjelpemidler etc.
 • anbefaling av fritak fra sidemål.
 • hva slags tilrettelegging som er nødvendig ved eksamen.
 • hvem som skal gi opplæringen: en spesialpedagog eller assistent.

Når spesialundervisning anbefales er dette riktig saksgang:

 • Rektor eller skolesjef fatter enkeltvedtak på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PPT.
 • Hvis det er avvik mellom PPT sin tilråding og enkeltvedtaket, kan foreldrene klage.
  Dette skal de få informasjon om.
 • Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) ut fra sakkyndig vurdering. IOP’en skal være konkret og målbar. Foreldre og elev skal høres i denne prosessen. IOP’en er et arbeidsverktøy og bør evalueres og justeres jevnlig. Dette er lovfestet i opplæringsloven §5-5.

Arbeidet skal rapporteres. Loven stiller krav til årlig rapportering. Halvårsrapporter er god praksis.

Hva slags hjelp har elever krav på?
 • Tilrettelagte prøver og eksamen.
 • Fritak fra vurdering med karakter i fag hvor du har spesialundervisning, på grunnskolen.
 • Fritak fra sidemål på ungdomsskolen og VGS.
 • Fritak i 2. fremmedspråk på VGS.
 • Datahjelpemidler og andre tilrettelagte læremidler.

Les mer om dette i punktene under.

a.) Tilrettelagte prøver og eksamen

Når det står at hjelpemidler ikke er tillatt på en eksamen skal det allikevel tilrettelegges!

Dette er for at alle elever skal få mulighet til å vise kunnskapene sine. Alle får ikke til å vise det på samme måte. Dette gjelder også de som ikke har vedtak om spesialundervisning.

Aktuell tilrettelegging på prøver og eksamener er:
 • Bruk av PC med retteprogram og/eller syntetisk tale.
 • Forlenget tid.
 • Kombinert skriftlig/muntlig prøveform.
 • Få oppgavene lest høyt.

Merk at tilretteleggingen ikke kan være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler som andre elever ikke får. Det kan for eksempel ikke brukes stavekontroll på en prøve som tester rettskriving.

Hvordan får jeg tilrettelagt eksamen?

Det er rektor som avgjør om en elev får tilrettelagt eksamen. Det er fornuftig å sende en søknad om tilrettelegging til rektor allerede på starten av skoleåret. I søknaden bør det stå hva slags tilrettelegging eleven trenger. PPT sin utredning bør legges ved. Rektors avgjørelse om tilrettelagt eksamen er et enkeltvedtak.
Det betyr at det kan klages på jamfør opplæringsloven. Det gjelder hele skoleløpet, og alle diagnosegruppene.

b.) Fritak i fag eleven har spesialundervisning i på grunnskolen

Dersom en elev har IOP i et fag på grunnskolen, er det også mulig å om å få fritak fra vurdering i dette faget.
For eksempel kan en elev med spesialundervisning i engelsk, få fritak. Hvis foreldrene samtykker, kan man søke rektor om å unngå karakter i faget. Dette står i forskrift til Opplæringsloven §3-20.

Vi anbefaler ikke fritak i engelsk, norsk og matte i grunnskolen. Dette er hovedsakelig fordi det ikke er mulig å få fritak i andre fag enn sidemål på videregående. Det kan være veldig vanskelig å henge med i for eksempel engelsk, om man har gått i 10 år på grunnskolen uten karakterer først.

c.) Fritak i sidemål på ungdomsskolen og VGS

Sidemålsopplæringen begynner i ungdomsskolen.

Elever med dysleksi og SSV kan fritas fra vurdering i skriftlig sidemål, både på ungdomsskolen og videregående. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-22.

Husk at det kun er mulig å få fritak fra vurdering! Som oftest er en elev med fritak fremdeles nødt til å følge undervisningen i sidemål.

Eleven sender søknad til rektor om å få fritak. I søknaden bør det vises til PPT sin sakkyndige vurdering som bekrefter dysleksi eller SSV.

d.) Fritak i 2. fremmedspråk på VGS

Fra 5. april 2017 kan elever få fritak fra krav om vurdering med karakter i 2. fremmedspråk. Det er fransk, tysk, spansk etc. For å kunne søke må eleven gå på studieforberedende utdanningsprogram på VGS nå, og ha dokumentasjon:

 • på dysleksi eller spesifikke språkvansker fra pedagogisk-psykologisk tjeneste eller andre sakkyndige.
 • fra sin skole om at han eller hun er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Eleven søker til Fylkesmannen.

Dette er en midlertidig ordning, som trolig varer frem til skoleåret 2018/2019.
Da kommer en permanent ordning til å tre i kraft. Den skal først ut på høring.

e.) PC, datahjelpemidler og læremidler

Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker har rett på PC.

I søknaden til NAV så må en kontaktperson ved skolen dokumentere at PC eller nettbrett skal inngå i det pedagogiske opplegget ved skolen. Alle med en varig utfordring har også krav på digitale hjelpemidler, som stavekontroll. Det betyr at elever har rett på å få utstyret som PPT og skolen har anbefalt at en elev skal ha.  Både PC og digitale hjelpemidler er hjemlet i samme Folketrygdloven.

Elever med lesevansker har rett på læremidler som lydbøker og digitale bøker.

 

 

Hva gjør en privat utredning?

Det er mulig å få en privat utredning. Denne kan sendes over til PPT som en del av den sakkyndige vurderingen. En slik utredning forteller om eleven har en konkret diagnose, men den tar ikke stilling til om skolen er bra nok (om man har «tilfredsstillende utbytte»). Om man får tilfredsstillende utbytte er viktig i spørsmålet om spesialundervisning, jamfør opplæringsloven §5-1.

En privat utredning kan være til hjelp for å tilby et annet synspunkt, fra en nøytral part.
PPT må ta hensyn til en privat utredning, men husk at utredningen bare er en del av denne sakkyndige vurderingen. En privat utredning koster også en del.

Du kan også bruke en privat utredning for å endre på et tidligere vedtak, for eksempel i en klagesak.
Dersom en ny utredning bidrar til at du vinner i klagesaken, skal utgiftene dine til den nye utredningen dekkes, jamfør forvaltningsloven.

Klagemuligheter. Har ikke eleven fått tilpasset opplæring?

Skolen skal gi eleven en tilpasset opplæring, uten at man behøver å søke om det.
Hvis eleven ikke får tilpasset opplæring, og dette går utover skolemiljøet, kan man klage på det.

Slike saker er ofte veldig forskjellige fra sak til sak. Dersom du er medlem av Dysleksi Norge, kan vi hjelpe deg med saken om du tar kontakt.

Klagemuligheter. Har eleven fått avslag på søknad om spesialundervisning?

Hvis eleven har fått avslag på søknad og dere er uenige, kan dere klage.

Fyll ut Klagemal avslag spesialundervisning og send til rektor.
Klagen må sendes innen tre uker fra dere fikk brevet fra rektor.
Hvis rektor ikke vil gjøre noen endringer etter at dere har klaga, skal rektor sende klagen videre til Fylkesmannen.

Hva kan vi forvente av spesialundervisning?

Spesialundervisning kan variere fra elev til elev i metoder og tidsbruk. Noen ganger kan det være at en lærer kommer inn i klasserommet og hjelper eleven, eller omvendt: At læreren og eleven går ut av klasserommet. Dette skal foreldre, barn og lærer være enige om. Skolen skal samarbeide med eleven og foreldrene om hvordan spesialundervisningen skal legges opp.

Når elever får spesialundervisning, har skolen uansett plikt til å gi like mange timer som andre elever på samme trinn – hverken flere eller færre timer. Skolen skal også gi eleven hjelp til å nå realistiske mål i faget. Det er også viktig at spesialundervisningen følger den mengden timer som PPT har anbefalt. Husk også at kompetansenivået på spesial-læreren skal være stadfestet av PPT.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter