Hva er PPT?

PP-tjenesten (PPT) står for Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en PP-tjeneste (PPT). Noen kommuner har PPT sammen med flere kommuner.

PP-tjenesten skal for eksempel gi individrettet støtte. Det gjør de ved å sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det, og gi skoler råd og veiledning om tilrettelegging for barn før skolealder og elever som har behov for det.

PP-tjenesten skal bistå ved spørsmål om barn før skolealder, elever og voksne i grunnopplæringen.

Direkte kontakt

Barn og foreldre kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Dere kan for eksempel ta kontakt anonymt hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, før det blir en formell sak og en henvisning. Foreldre må gi tillatelse til at PP-tjenesten skal jobbe sammen med deg, hvis du er under 15 år.

 

Hva er Statped?

Statped står for Statlig pedagogisk støttesystem. De er underlagt Utdanningsdirektoratet, og organisert i fire regioner.

Hovedansvaret for å gi barn spesialpedagogisk hjelp ligger hos kommunen. Statped skal primært bistå kommuner og fylkeskommuner på områder der den lokale PP-tjenesten ikke har den nødvendige kompetanse. Det er vanligvis kommunen eller fylkeskommunen som kan søke om tjenester fra Statped.

Hva er Individuell opplæringsplan (IOP)?

Individuell Opplæringsplan (IOP) er en plan eleven skal få hvis eleven får et enkeltvedtak om spesialundervisning. Den skal si noe om:

 • mål for undervisningen
 • innholdet i opplæringen
 • hvordan oppæringen skal gjennomføres.

Man skal gå gjennom IOP’en en gang i halvåret og se om den er god nok. Hvis man ikke har krav på en Individuell Opplæringsplan , kan man be om en Individuellt tilpasset plan (ITP).

Om skolen avgjør at en elev ikke får spesialundervisning, skal det sees på som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven §2b. Dette kan klages på.

Hva er forskjell på kartlegging og utredning?

Å kartlegge betyr egentlig bare ”å finne ut”. Kartlegging forstås derfor som et samlebegrep på ulike typer tester. Screening, systematisk kartlegging og diagnostisering, er alle forskjellige former for kartlegging. Det er disse begrepene vi forholder oss til på denne siden.

Screening
 • kan identifisere om en elev skårer under kritisk grense i det testen måler, som å finne lyder i ord.
 • sier for eksempel ikke noe om årsaker eller andre ferdigheter som påvirker resultatet.
Systematisk kartlegging
 • er mer grundig og kan avdekke svikt i delferdigheter.

Det siste nivået, diagnostisering

 • innebærer omfattende kartlegging av elevens funksjonsnivå sett mot kriteriene for diagnosen.
 • gjøres med standardiserte tester (avdekker dysleksi) eller med dynamisk kartlegging (avdekker dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Grunnen er at det ikke finnes standardiserte tester som egner seg for å sette disse diagnosene). Det mest brukte standariserte verktøyet er LOGOS.

Både kartlegging og diagnostisering er viktig for å vurdere presise tiltak.

Hvordan får jeg PC og hjelpemidler?

1.)

Hva: Du kan få et tilskudd á 3 200 kroner til PC eller nettbrett.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder: Elever i grunnskolen med spesifikke skrivevansker.

Merk at hvis du trenger PC for å få tilpasset opplæring, men ikke får det du trenger via denne ordningen, så har kommunen et såkalt restansvar.
Det gjelder hvis du:

 • trenger utstyr som er dyrere enn 3 200 kroner.
 • ikke har spesifikke skrivevansker (men for eksempel spesifikke språkvansker).
 • er voksen og elev i voksenopplæringen.

 

2.)

Hva: Du kan også få hjelpemidler som hjelper deg med å skrive, lese og lytte. Et eksempel er stavekontroll.
Hvem søker du: NAV.
Gjelder:
Alle som har en varig utfordring.

Elever søker i samarbeid med skolen.
Det må også legges ved sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler bruk av hjelpemidler.
Skolen skal også nevne hvem som er ansvarlig for at eleven læres opp til å bruke hjelpemiddelet.

For voksne holder det at de legger ved en rapport fra utreder om at de har for eksempel dysleksi eller SSV.

 

Trenger du hjelpemidler i forbindelse med arbeid?

Regelen er at arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig og rimelig. Dersom det ikke er mulig eller rimelig, overtar NAV ansvaret.
Be om å få avslaget fra arbeidsgiver, for så å kunne søke NAV om å få det dekket.

Hvordan får jeg læremidler som lydbøker?

Læremidler er det du bruker for å øve en ferdighet med. Eksempler er apper, programmer og lydbøker. Det er skolens ansvar å skaffe det.

Finnes det en oversikt over lettleste bøker?

Ja. Boksøk.no har valgt ut rundt 200 av de beste skjønnlitterære bøkene. Disse er enklere å lese rent teknisk. De har ikke enklere innhold.

Boksøk.no er enkel å bruke.

 1. I hovedmenyen øverst kan du velge mellom enkelt innhold, stor skrift, punktskrift og følebilder, tegnspråk og NMT og bliss og piktogram.
 2. Du kan også søke etter forfatter eller tittel. Ønsker du, kan du søke etter ting du er opptatt av. Dette kan være for eksempel ord som «hest», «skateboard», «kjærlighet» eller «fotball».

Når du søker vil du få opp en liste over bøker som har disse ordene. Du kan også lese en kort omtale og et utdrag av boka.

De lettleste bøkene finnes også på mange bibliotek og skoler.

Alle som har vansker med å lese kan også låne et stort utvalg av bøker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). De har også pensumbøker til høyere utdanning, men her har de med lesevansker kun rett på å låne det utvalget som allerede er produsert.

Som låner kan du enkelt låne og høre på bøker fra egen PC/nettbrett med appen Lydhør.

Finnes det noen gode apper?

På http://appbibliotek.no/ finner du med lese- og skrivevansker og språkvansker enkelt apper som gjør livet enklere.

Du velger selv kriteriene når du søker etter apper. Relevante eksempler er:

 • Funksjonsvanske (lese- og skrive)
 • Operativsystem (iOS, Android, Windows/Alle)
 • Alder (førskolebarn, skolelever, ungdom, voksen, eldre)
 • Språk (bokmål/Nynorsk/Samisk/Engelsk/Andre språk/Alle)
 • Skolefag (matematikk, engelsk, naturfag m.m.)

Appene er grundig testet, og godkjent brukervennlige for de med ulike vansker. Til hver app er det også faglig begrunnede beskrivelser. I tillegg finner du lenker til brukerveiledninger på video samt tips til bruk der det finnes. Det er NAV Kompetansesenter som har opprettet nettsiden «Appbiblioteket».

Finnes det noe hjelp for meg som skal ta førerkort?

Dersom du har dokumenterte lese- og skrivevansker har du:

 • Krav på å få avlegge teoriprøven på bil muntlig.
 • Du kan også låne teoriboken gratis hos Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek (NLB). Du kan også kjøpe den selv hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).
 • Du kan også øve på oppgaver hos diverse aktører på nett.
Fjerning av karakter i sidemål fra vitnemålet

Dersom du har dysleksi og går på videregående skole, har du rett på fritak fra karakter i sidemål. Dette står i forskrift til opplæringsloven §3-22.

Men, det er mange som oppdager at de har dysleksi, eller denne retten, først etter å ha fått en karakter. De kan søke om fritak fra denne karakteren i ettertid. I loven står det at du må søke om å få et vedtak om fritak fra den som er ansvarlig for å skrive ut vitnemålet. For de fleste blir dette fylkeskommunen. Send søknad til fylkeskommunen om fritak fra vurdering. Du må legge med dokumentasjon om at du har dysleksi, for eksempel papirer fra PPT. Når fritaket er innvilget, må du be om å få utskrevet et nytt vitnemål hvor det skal stå ”D” for deltatt istedenfor en tallkarakter.

Skriv ordet på hva du leter etter og trykk på enter