Help

Definisjon av spesifikke språkvansker

fagmedlem

Definisjon av spesifikke språkvansker (SSV)/ utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Inntil nylig ble språkvansker som ikke hadde andre årsaker som kunne forklare vanskene, kalt spesifikke språkvansker. En annen måte å forklare det på er at språkvansken er hovedvansken. De senere årene har det vært store faglige diskusjoner om både begrepet spesifikke, og også...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Definisjon av spesifikke språkvansker (SSV)/ utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

Inntil nylig ble språkvansker som ikke hadde andre årsaker som kunne forklare vanskene, kalt spesifikke språkvansker. En annen måte å forklare det på er at språkvansken er hovedvansken. De senere årene har det vært store faglige diskusjoner om både begrepet spesifikke, og også avgrensningen av vansken. Resultatet av dette er en ny term utviklingsmessige språkforstyrrelser, men også en delvis ny forståelse av selve vansken.

Utviklingsmessige språkforstyrrelser forkortes gjerne til DLD, etter den engelske termen develomental language disorder.

DLD

Barn som viser vansker med å produsere eller forstå språk (som går ut over fungeringen i hverdagen) og som (1) enten mangler erfaring med omgivelsesspråket, men er kompetent i et annet språk eller (2) ikke mangler erfaring med omgivelsesspråket, og det foreligger aspekter ved vansken som tilsier økt risiko for at den er vedvarende, har språkforstyrrelse.

Hvis vansken ikke er assosiert med en biomedisinsk tilstand, er det en utviklingsmessig språkforstyrrelse.

Foreløpig definisjon

Utviklingsmessig språkforstyrrelser forstås som vedvarende vansker med å produsere eller forstå språk i et omfang som går utover fungering i hverdagen, og der vanskene ikke kan forklares med en biomedisinsk tilstand eller manglende erfaring med omgivelsesspråket og samtidig normal fungering i et annet språk.

Personer med utviklingsmessige språkforstyrrelser har vansker med syntaks, morfologi, semantikk, ordleting, pragmatikk, diskurs, verbal læring/minne og fonologi.

Personer med utviklingsmessig språkforstyrrelse har likevel ikke forstyrrelser knyttet til språklyder som dysartri, verbal dyspraksi, forstyrrelser knyttet til artikulasjon eller orofaciale strukturelle mangler.

De har heller ikke forstyrrelser knyttet til stemme, taleflyt eller manglende kjennskap til miljøets språk.

OBS

Dysleksi Norge jobber for tiden med å utvikle faglige retningslinjer om språkvansker. Den foreløpige definisjonen tar utgangspunkt i CATALISE-studien og særlig Bishop m.fl. sin artikkel "Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology."

Den foreløpige definisjonens første avsnitt tar utgangspunkt i artikkelens figur 1. De tre siste avsnittene er oversettelser fra figur 2 som viser hvilke vansker en med DLD har og hvordan det er avgrenset fra andre vansker.

Kilder

Bishop DVM, Snowling MJ, Thompson PA, Greenhalgh T; and the CATALISE-2 consortium. Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. J Child Psychol Psychiatry. 2017 Oct;58(10):1068-1080. doi: 10.1111/jcpp.12721. Epub 2017 Mar 30. PMID: 28369935; PMCID: PMC5638113.