Dysleksi Ungdom

Help
Dysleksi Ungdom
Utvalgte styre- og varamedlemmer.

Alle mellom 13 og 26 år som melder seg inn i Dysleksi Norge, blir medlem hos Dysleksi Ungdom!

Dysleksi Ungdom er en selvstendig del av organisasjonen. Vi har eget styre og egne aktiviteter som sommerleir og Landsmøte. Foruten dette så sitter det en ungdom i mange av styrene i lokallagene.

Vårt mål er å jobbe for at ungdommer i Dysleksi Norge får et godt medlemstilbud og god hjelp. Vi ønsker også å påvirke politikere og andre i saker som er viktige for oss. For eksempel ønsker vi at alle elever med lese- og skrivevansker skal få lydbøker.

Her er styret i Dysleksi Ungdom

Les mer om Dysleksi Ungdoms aktiviteter

Handlingsplan

Dysleksi Ungdoms Landsmøte vedtar retningslinjer for en handlingsplan. Denne gjelder for to år om gangen. Styret i Dysleksi Ungdom jobber videre med delegatenes innspill. Vi har laget en handlingsplan for 2019-2021. Den sier at vi skal jobbe videre med følgende:

  • Spre kunnskap og fjerne tabuer rundt DDS (dysleksi, dyskalkuli, SSV).
  • Arbeide for bedre rettigheter og en bedre hverdag for studenter.
  • Verve flere medlemmer og lage et bedre medlemstilbud.
  • Styrke organisasjonen ved å lage flere ungdomsgrupper etc.
  • Utforske fremtidige tiltak eller løsninger for vår medlemsgruppe.

Politisk måldokument

På Landsmøtet vårt vedtas politiske mål som styret skal arbeide med.

Dysleksi Ungdom stiller seg bak punktene fra Dysleksi Norges program for perioden 2018–2021 som er relevante for våre medlemmer, og vi vil samarbeide med Dysleksi Norge om høringsuttalelser og øvrig interessepolitisk arbeid.

§2 Mål: Dysleksi Ungdom sitt formål er å være en arena for unge medlemmer i Dysleksi Norge. Dysleksi Ungdom skal fremme ungdommens sak innad i organisasjonen og utenfor. Organisasjonen skal gjøre hverdagen bedre for ungdom med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (DDS). Vi skal motivere ungdom med læreforskjeller/DDS til å engasjere seg i saken, spre kunnskap om DDS og organisasjonsdrift, sikre ungdommers representasjon i viktige prosesser og være en trygg sosial samlingsplass som inkluderer alle.

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT!

Du kan også sende oss en e-post: ungdom@dysleksinorge.no